Oppdatert skriv om dokumentavgift

Må man skatte av boligsalget?

Skatteetaten har oppdatert sitt skriv om dokumentavgift.

Dokumentavgiftsskriv 2017 finner du her.

Noen av kommentarene fra Skattedirektoratet er oppdatert fra fjorårets skriv, blant annet på grunnlag av en kjennelse avsagt av Høyesterett i fjor.

Saken omhandlet oppløsning av et sameie som fremsto som en eiendom, men besto av flere matrikkelenheter. Oppløsningen skjedde ved at hver sameier overtok full eiendomsrett til en eller to av matrikkelenhetene.

Høyesterett kom til at det fulgte av dokumentavgiftsloven § 7 femte ledd at det ved beregning av dokumentavgiften skal gjøres fradrag for verdien av erververens sameieandel i hele det oppløste sameiet, ikke bare for verdien av erververens sameieandel i den matrikkelenheten som erverves.

Det som fremgikk av Stortingets avgiftsvedtak § 2 første ledd d, var ugunstigere for de private parter, enn lovens beregning. Lovens beregning ble gitt forrang fremfor den beregning som synes å fremgå av Stortingets avgiftsvedtak.

Til borgernes ugunst

Høyesteretts begrunnelse var at det ikke klart fremgikk av Stortingets avgiftsvedtak eller dets forarbeider at loven var blitt fraveket til borgernes ugunst.

Hele dommen kan leses her.

Som en konsekvens av denne kjennelsen i Høyesterett er kommentarene i både punktene 3.3, 3.6 og 3.13 endret i gjeldende rundskriv.

Øvrige kommentarer som er oppdaterte, finner du informasjon om på side 2 i skrivet.

Print Friendly, PDF & Email