Litt mer skjeggkre..

Som kjent er det mange tvister om disse små skapningene og det ser – enn så lenge – ut til at både omfanget dyr og antall tvister øker. Det bør likevel nevnes at i forhold til andre type mangler som gjøres gjeldende ved bolig, utgjør skjeggkre nok en liten andel.

Om det å finne skjeggkre i boligen utgjør en mangel etter avhending- eller bustadoppføringslova og om det i så fall gir kjøper rett på prisavslag og/eller erstatning, er det mye diskusjon om. Boligkjøpere hevder dette er en mangel som forringer eiendommens verdi, mens boligselgere avviser ansvar.

Enn så lenge viser rettspraksis at kjøper gjerne tilkjennes prisavslag på mellom 10 – 20 % av kjøpesummen. Boligselgerne har på den annen side tatt til orde for at skjeggkre er en type insekt man må forvente at eksisterer i boliger i Norge etter hvert.

Viktig å kjenne til utfordringene

For eiendomsmegler er det viktig å kjenne til utfordringene som disse dyrene skaper, men å konkludere den ene aller andre veien rent rettslig er ikke eiendomsmeglers ansvar. Etter vår oppfatning bør ikke megler medvirke til at det inntas ansvarsfraskrivelser i salgsoppgaver og kontrakter konkret om disse dyrene – med mindre det rent faktisk er avdekket slike dyr.

De fleste brukte boliger selges med en generell ansvarsfraskrivelse etter avhl. § 3-9, og om en kjøper oppdager skjeggkre i boligen etter overtakelse vil selger kunne påberope seg denne ansvarsfraskrivelsen. Om forholdet så utgjør en mangel eller ikke må avgjøres konkret. Også for nyoppført bolig som er solgt etter buofl. vil det det også måtte avgjøres konkret om hvorvidt slike dyr utgjør en rettslig mangel.

Print Friendly, PDF & Email