Avgjørende at transaksjonen gjennomføres på tryggest mulig måte

Norges Eiendomsmeglerforbund var 9. januar med på den åpne høringen på Stortinget angående Lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv.

Etter dagen regelverk har forbrukerne begrenset beskyttelse for tap av innskudd på klientkonto dersom banken går konkurs. NEF har jobbet for at regelverket skal gi full beskyttelse.

– Vi opptatt av at garantien for innskudd på klientkonto ved erverv eller salg av private boliger eller fritidshus, er så god at risikoen for tap av klientmidler knyttet til insolvens i bank reduseres til et absolutt minimum. Dette er vesentlig både av hensyn til forbrukersikkerhet og til balansen i boligmarkedet ved eventuell insolvens i bank, sa administrerende direktør i NEF, Carl O. Geving under høringen.

NEF ga derfor sin støttet til departementets forslag om ubegrenset garanti for innskudd på klientkonto i sin helhet i en periode på 12 måneder – når innskuddet gjelder erverv eller salg private boliger eller fritidshus. Det vil si en garanti utover de 2 millioner som ellers gjelder.

– En slik garanti vil etter vår vurdering gi et godt og nødvendig vern for forbrukernes innskudd under bolighandelen. Dette er viktig av hensyn til enkeltindividers livssituasjon, men vil også ha stor samfunnsmessig betydning, sa Geving videre.

Kan få store konsekvenser

Geving viste videre til at ved insolvens i en bank vil hele klientmiddelbeholdningen på et eiendomsmeglingsforetaks klientkonto kunne gå tapt. En klientkonto kan inneholde midler fra mange hundre eiendomshandler, og en kollaps i en større bank kan derfor få avgjørende konsekvenser for gjennomføringen av en lang rekke eiendomstransaksjoner.

En situasjon som berører mange hundre, kanskje tusener av boligtransaksjoner og flere milliarder i tap vil kunne få konsekvenser for boligmarkedet som helhet, og dermed påvirke den finansielle stabiliteten i landet.

Print Friendly, PDF & Email