Støtter forslaget om å skjerpe ervervsbegrensningen

Norges Eiendomsmeglerforbund uttrykte i dagens stortingshøring sin støtte for å skjerpe ervervsbegrensningen i eierseksjonsloven.

Under Kommunalkomiteens høring om forslag til ny eierseksjonslov (Prop. 39 L (2016-2017)) i februar 2017, påpekte Norges Eiendomsmeglerforbund utfordringen med at ervervsbegrensningen – slik den i dag er formulert – er enkel å omgå ved bruk av stråmenn og stråmannsselskaper, og dermed kan uthule sameierdemokratiet.

NEF foreslo under høringen i 2017 at bestemmelsen bør gjøres gjeldende også for indirekte erverv for å lukke muligheten for omgåelser og for å gjøre lovens ervervsbegrensningen reell.

Det første forlaget som ble sendt fra regjeringen på høring i mai 2018 kunne etter NEFs mening få en utilsiktet virkning, gjennom at begrensningen ville kunne ramme rene selskapsoverdragelser. Det har ikke vært intensjonen.

– Det endelige forslaget fra regjeringen med departementets klare og tydelige redegjørelse på dette punktet, rydder av veien enhver tvil. Ordlyden er presisert og angir slik vi ser det tydelig hvilke direkte og indirekte erverv som vil bli omfattet av begrensingen, sa fagsjef i NEF, Nina Fodstad Skumsrud under høringen.

– NEF mener at regjeringens forslag til endring i eierseksjonslovens § 23 vil være langt mer effektivt enn dagens regulering. Den nye bestemmelsen vil hindre at en seksjonseier kan få en dominerende rolle på bekostning av øvrige seksjonseiere. En mer effektiv ervervsbegrensning vil i prinsippet også kunne bidra til å dempe presset i boligmarkedet i storbyer, sa hun videre.

NEF støtter for øvrig også de deler av forslaget som omhandler håndheving og sanksjoner.

Print Friendly, PDF & Email