Stabilt i eiendomsmarkedet

Eiendomsmarkedet i 2017 var i hovedsak preget av stabilitet. Det kommer det fram i Finanstilsynets årsmelding som ble offentliggjort fredag.

Finanstilsynet fører tilsyn med eiendomsmeglerbransjen, og kan melde om at antallet omsetninger gjennom eiendomsmegler og advokat lå på samme nivå som året før.

Antall formidlinger i første halvår 2017 var 81 952, som er 791 færre enn i første halvår 2016, heter det i årsrapporten.

Lavere vederlag

Videre viser tallene at vederlaget til megler falt noe i 2017. Regnet i prosent av kjøpesum falt det fra ca. 1,8 prosent i første halvår 2016 til 1,6 prosent i første halvår 2017. I beløp falt meglers gjennomsnittlige vederlag fra 66 538 kroner til 66 136 kroner for samme periode.

Fokus på advokater og mindre foretak

Finanstilsynet gjennomførte i 2017 25 ordinære stedlige tilsyn. Av disse ble tolv tilsyn gjennomført i eiendomsmeglingsforetak og 13 tilsyn hos advokater. Prioriterte kontrollområder var forvaltning og kontroll med klientmidler, internkontroll og etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

«Off market»-tilsyn

I tillegg ble det gjennomført ble høsten 2017det bakgrunn av medieoppslag om såkalte off market-salg  satt i gang tematilsyn rettet mot 16 foretak i Oslo og Akershus. Formidling av eiendom gjennom megler uten ordinær annonsering og budrunde kan utfordre tilliten til meglers integritet og uavhengighet, særlig i de tilfellene hvor samme eiendom etter kort tid blir solgt videre til en vesentlig høyere pris.

Les også: Finanstilsynet: Nye retningslinjer til eiendomsmeglerne om såkalte «off market»-salg

og

Nye retningslinjer for «off market» salg av eiendom

Sju mistet tillatelsen

I årsrapporten kommer det også fram at Finanstilsynet i 2017 tilbakekalte totalt sju tillatelser på grunn av grove overtredelser av regelverket.

Tre av disse var foretakstillatelser, mens tre advokater fratatt retten til å drive eiendomsmegling og én ansvarlig meglers tillatelse ble tilbakekalt etter brudd på forbudet mot egenhandel.

Tilsynet varslet i tillegg to advokater om mulig tilbakekall av retten til å drive eiendomsmegling, og ett foretak ble pålagt å utpeke en ny fagansvarlig person for foretaket.

I faktaopplysningene som Finanstilsynet har om bransjen kommer det fram at:

  • I  utgangen av 2017 var det registrert 510 foretak, mot 503 i 2016.
  • Antall filialer var 586 ved utgangen av 2017, mens det var 559 ved utgangen av 2016.
  • I alt ble det drevet eiendomsmegling i totalt 1096 meglerkontorer i Norge ved inngangen til 2018, mot 1062 på samme tidspunkt i fjor.
  • I tillegg var det 1160 advokater som var registrert med eiendomsmegling i egen praksis, mot 1164 for ett år siden. (Basert på innrapporterte omsetningstall for 2016, var det bare 298 advokater som hadde ti eller flere formidlinger og/eller oppgjørsoppdrag i løpet av året.)

Les hele årsmeldingen her.

 

Print Friendly, PDF & Email