Nytt forslag til strengere hvitvaskingsregler

Nina Skumsrud, advokat i NEFs juridiske avdeling

Hvitvaskingslovutvalget har lagt frem sin siste delutredning om ny hvitvaskingslov. Den nye loven skal gjøre at norske regler er i samsvar med internasjonale anbefalinger.

-NEF har god dialog med Finanstilsynet når det gjelder hvitvaskingsregleverket og etterlevelse av dette i eiendomsmeglingsbransjen, og vil også følge dette lovarbeidet tett. Utredningen vil bli sendt på høring, og NEF vil være høringsinstans, forteller advokat Nina Fodstad Skumsrud ved NEFs juridiske avdeling (bildet).

Denne utredningen er del av et større arbeid hvor formålet er å oppdatere norske regler i samsvar med internasjonale anbefalinger og forventede EØS-regler som svarer til EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Utvalget innstilling er i NOU 2016:27.

Les mer: Utredningen kan du lese her.

Strengere regler om risikovurderinger

– Forebygging og avdekking av hvitvasking og terrorfinansiering er viktig for å beskytte det finansielle systemet, sier finansminister Siv Jensen (FrP) i en pressemelding.

Utvalgets mandat har vært å foreslå nye regler til gjennomføring av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. I samsvar med direktivet foreslår utvalget nye regler på en lang rekke områder. Utvalget foreslår blant annet strengere regler om risikovurderinger og rutiner, kundetiltak og behandling av personopplysninger.

Utvalget foreslår også å erstatte dagens straffebestemmelse med ulike administrative sanksjoner. Sanksjonsmulighetene omfatter overtredelsesgebyr, tilbaketrekkelse av tillatelse og ledelseskarantene. Sanksjoner skal etter forslaget kunne ilegges både fysiske og juridiske personer, herunder øverste ledelse i foretak.

Dette betyr blant annet at ledelsen i selskapene kan få tildels ganske store bøter. Mer om dette kan du lese her

Print Friendly, PDF & Email