De fleste voksne eier egen bolig

  • Av: Svein Strømnes
  • 1. april 2016
  • Nyheter

84 prosent av den voksne befolkningen i Norge bor i en bolig som husholdningen selv eier.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser også at den vanligste boformen i Norge er i enebolig. Hele seks av ti voksne gjør det.

Utleiemarkedet utgjør dermed en relativt liten del av det totale markedet. Bare 16 prosent av alle voksne bor i en bolig de leier, og for mange av de som gjør det er det bare en midlertidig løsning. Enten som et steg på vei mot å bli boligeier eller i forbindelse med for eksempel boligskifte eller samlivsbrudd.

Undersøkelsen til SSB viser at andelen kvinner og menn fordeler seg nokså likt når vi ser på eierstatus. Den viser også at pardannelse og tilvekst av barn i husholdningen er viktig for etablering som boligeiere.

Dyrt å leie

Det kommer også fram i undersøkelsen at det er økonomiske forskjeller i forhold til å eie eller å leie. En gjennomsnittlig eierhusholdning betalte 79 300 kroner i renter og avdrag i 2015, men en vesentlig del av dette er avdrag og bidrar sparing.

Leietakere betaler i gjennomsnitt 61 200 kroner i husleie i 2015, men dette er igjen bare en utgift uten fradragsmulighet.

Målt mot inntekt er da også boutgiftsbelastningen vesentlig høyere blant leiere enn blant eier, og 13 prosent av leierne svarer at de oppfatter boutgiftene som svært tyngende, mens tilsvarende andel blant selveiere er 3 prosent og 5 prosent blant borettslagseiere.

Print Friendly, PDF & Email