Forslag til ny Hvitvaskingslov

Må man skatte av boligsalget?

Finansdepartementet la frem sitt forslag til ny Hvitvaskingslov den 16. februar.

Lovforslaget gjennomfører store deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2015/849) i norsk rett. I tillegg vil lovforslaget innebære at Norge implementerer en rekke av Financial Action Task Forces (FATF) 40 anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Forslaget innebærer en stor grad av videreføring av gjeldende rett, men også en innstramming av reglene på sentrale punkter.

Klarere vektlegging

Dette gjelder særlig kundetiltak (tidligere «kundekontroll»), undersøkelser og rapportering og en klarere vektlegging av at foretakene som er  underlagt loven («rapporteringspliktige») gjennomfører risikovurderinger og har en risikobasert tilnærming til gjennomføringen av loven. Lovforslaget inneholder også nye hjemler for å ilegge rapporteringspliktige administrative sanksjoner ved brudd på loven.

Hvitvaskingslovutvalget har også foreslått en særskilt lov om opprettelse av et register over reelle rettighetshavere. Dette forslaget vil følges opp av departementet i en senere proposisjon til Stortinget.

Forslaget kan leses her

Print Friendly, PDF & Email