Tidspunkt for beregning av avgiftsgrunnlag

  • Av: Redaksjonen
  • 31. mars 2016
  • Fagstoff

Høyesterett slår fast i en kjennelse fra september i 2008 at dokumentavgift skal beregnes ut fra eiendomsverdi ved tidspunktet for tinglysing.

Høyesterett behandlet i september en sak vedrørende tinglysningsnektelse på grunn av manglende opplysninger om eiendommens verdi. Spørsmålet var om man ved beregningen av avgift etter dokumentavgiftsloven § 7 skal bygge på historisk verdi, typisk det avtalte vederlaget mellom partene, eller på markedsverdien på tinglysingstidspunktet.

I den konkrete saken ble eiendommen reelt sett ervervet i 1989, men uten at kjøper valgte å tinglyse sitt erverv. Tinglysingsmyndigheten mottok i 2007 et skjøte på overdragelsen. I skjøtet var den avtalte kjøpesummen fra 1989, kroner 295 333, angitt som avgiftsgrunnlag. Skjøtet ble nektet tinglyst. Kartverket mente at det var verdien på tinglysingstidspunktet som skulle legges til grunn.

Borgarting lagmannsrett stadfestet Statens kartverk avgjørelse
Lagmannsrettens avgjørelse ble anket til Høyesterett. I anken ble det fra den private part påstått at lagmannsretten hadde lagt til grunn feil lovanvendelse. Høyesterett forkastet anken. Det fremgår av kjennelsens premisser at den lovtolkningen som er lagt til grunn av Statens kartverk og Borgarting lagmannsrett harmonerer best med lovens ordlyd og innretning, dens forarbeider og gjeldende tinglysningspraksis, og som også har de klart beste grunner for seg. Høyesterett gir i sin kjennelse også en informativ redegjørelse for selve ordningen med dokumentavgift ved overføring av hjemmel til fast eiendom.

Kjennelsen er publisert i Rt. 2008 s. 1160.

På bakgrunn av denne kjennelsen må megler opplyse kjøper om risikoen ved ikke å foreta overskjøting av eiendommen på kjøpstidspunktet.

Kilde Statens Kartverk, Første gang publisert i 2008.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no