Rettstridig knapp frist for inngåelse av justeringsavtaler

Fersk dom fra lagmannsretten underkjenner skattemyndighetenes strenge tidsfrist for inngåelse av justeringsavtaler ved overdragelse av kapitalvarer.

Av: Maj Hines og Jacob Mjelde, begge advokater i advokatfirmaet Wiersholm AS

Justeringsplikt og justeringsavtale

Når fast eiendom overdras fra et subjekt til et annet gjennom salg, fusjoner, fisjoner mv. utløser dette som utgangspunkt plikt til å justere tidligere fradragsført inngående merverdiavgift. Dersom overtakende part viderefører den avgiftspliktige bruken, kan påhvilende justeringsforpliktelser overdras til ny eier og derved unngås plikten til å justere tidligere fradragsført merverdiavgift. Slik overdragelse forutsetter at partene inngår en justeringsavtale.  

Siden 2008 har skattemyndighetene stilt krav om at det må foreligge en signert justeringsavtale innen oppgavefristen for mva-terminen overdragelsen skjer. Det samme gjelder for vederlagsfrie overdragelser av infrastruktur til det offentlige. Fristen for avtale har vært absolutt og mange eiendomsaktører har som følge av manglende avtaler, eller avtaler som er inngått for sent, blitt møtt med krav om tilbakebetaling av tidligere fradragsført merverdiavgift, samt renter og tilleggsskatt.

Gulating lagmannsrett har i en fersk dom kommet til at skattemyndighetenes strenge tidsfrist er rettsstridig. Dersom dommen blir stående kan den få stor betydning for virksomheter som har måttet tilbakebetale tidligere fradragsført merverdiavgift som følge av at tidsfristen skattemyndighetene har praktisert ikke har vært overholdt.

Rettslige utgangspunkter

Justeringsavtaler er aktuelt i de tilfeller hvor byggetiltak, herunder ny-, på- eller ombygging av fast eiendom overdras og merverdiavgift er fradragsført ved opparbeidelsen av byggetiltaket. Fradragsretten forutsetter at «kapitalvaren» ikke overdras eller tas i bruk i virksomhet som ikke gir fradragsrett innenfor en såkalt justeringsperiode på 10 år for byggetiltak.

Dersom kapitalvaren overdras i justeringsperioden, skal tidligere fradragsført inngående merverdiavgift som utgangspunkt i tilbakebetales helt eller delvis. Tilbakebetaling kan likevel unngås dersom overdrager og mottaker inngår avtale om at ny eier overtar gjenstående justeringsforpliktelser.

Blant vilkårene for overføring av justeringsforpliktelser oppstilles det et krav om at overføringen må dokumenteres med en skriftlig og signert avtale hvor enkelte lovbestemte opplysninger fremgår. Det oppstilles dermed et formkrav og et innholdskrav for overføring av justeringsforpliktelser.

I praksis fra skattemyndighetene har det blitt oppstilt en knapp og ubetinget tidsfrist for inngåelsen av slik justeringsavtale. Det har blitt lagt til grunn at justeringsavtalen må inngås innen utløpet av oppgavefristen for mva-terminen overdragelsen skjer. Fristen utløper 1 måned og 10 dager etter utløpet av den enkelte MVA-termin. Det vil si at for en overdragelse i første termin (januar-februar) er fristen 10. april, for andre termin (mars-april) er fristen 10. juni osv. Det er videre lagt til grunn at denne fristen er absolutt.

Dommens premisser

Dommen gjaldt vederlagsfri overdragelse av infrastruktur fra en næringsdrivende til en fylkeskommune. Merverdiavgift var fradragsført ved opparbeidelsen av infrastrukturen. Justeringsavtale ble inngått 18 måneder etter at overdragelsen fant sted.

Gulating lagmannsrett mener det ikke er rettslig grunnlag for skattemyndighetenes strenge tidsfrist for inngåelse av justeringsavtale. Retten viser til at tidsfristen verken fremgår av merverdiavgiftsloven eller merverdiavgiftsforskriften. I domspremissene uttaler lagmannsretten at en så kort, absolutt tidsfrist og påfølgende streng håndhevelse burde vært tydelig uttrykt fra lovgiver dersom det skal oppstilles et slikt krav.

Lagmannsretten viser til at tidsfristen for endringsadgang til gunst for skattyter etter skatteforvaltningsloven er 3 år og mener at en tidsfrist for inngåelse av justeringsavtale ikke kan være kortere enn denne fristen. Lagmannsretten konkluderer dermed med at det ikke er rettslig grunnlag for en slik særskilt fristregel som er blitt praktisert for inngåelse av justeringsavtale.  

Krav om tilbakebetaling må fremsettes raskt

Som nevnt innledningsvis vil dommen, dersom den blir stående, får stor betydning for virksomheter som har måttet tilbakebetale tidligere fradragsført merverdiavgift, samt eventuelt tilleggsavgift og renter som følge av for sent inngått justeringsavtale. Den strenge praksisen innebærer at det er god grunn til å tro at mange eiendomsaktører hittil er blitt pålagt å tilbakeføre fradragsført merverdiavgift som følge av manglende overholdelse av den strenge tidsfristen.

Dommen kan bli anket og det er dermed ikke sikkert at siste ord er sagt i saken. Det er derfor viktig å fortsatt overholde statens knappe frist. Virksomheter som har blitt avkrevd tilbakebetaling som følge av for sent inngått avtale, bør imidlertid snarest fremsette krav om tilbakebetaling overfor skattemyndighetene for å unngå at kravet bortfaller som følge av den generelle 3 års fristen for retting.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no