Lovendringer og nye lovbestemmelser fra 1. januar

Fra nyttår vil det være noen lovendringer og nye lovbestemmelser som det vil være nødvendig å kjenne til for eiendomsmeglere.

– Ny bestemmelse i avhendingslova § 2-11 trer i kraft

Kort fortalt innebærer dette at ved salg av en nyoppført bolig innen 6 måneder etter ferdigstillelse, vil selger måtte stille entreprenørgaranti på linje med garantiansvaret etter bustadoppføringslova § 12 selv om avtalen inngås etter avhendingslova. Ved inngåelse av avtale om slikt salg må det inntas en klausul i kontrakten mellom selger og kjøper om garantiplikten. NEF planlegger å lage en ny kontraktsmal for salg av ny bolig etter avhendingslova, men en slik mal vil ikke være tilgjengelige før etter nyttår – ta kontakt med juridisk@nef.no hvis du har spørsmål til dette! Se mer om denne lovendringen her.

– Endring i Bustadoppføringslova § 12 trer i kraft

Bustadoppføringslova (buofl.) § 12 ble endret i 2016 (med virkning fra 1.1 2017) hva gjaldt tidspunktet for garantistillelse mm. Endringen innebar en rett for entreprenøren til å utsette garantiplikten i visse tilfelle. Samtidig med denne endringen ble det – i de situasjoner hvor det var avtalt slik utsatt garantiplikt – inntatt en hevingsrett for forbruker i § 12 (9) dersom entreprenør ikke stilte garantien innen den avtalte fristen. Ved lov av 15. mai 2018 nr. 18 ble § 12 (9) endret igjen, og virkningen av at garanti ikke er stilt rettidig, skal etter dette igjen være at forbruker skal kunne holde tilbake vederlag. NEF sine maler for salg av bolig under oppføring vil bli endret i samsvar med dette.

– Forsinkelsesrentesatsen endres

Fra 1. januar 2019 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 8,75 %, dette er en økning på 0,25 % fra 1. juli 2018
Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng.

Print Friendly, PDF & Email