Endret rundskriv om kravet til etterutdanning for eiendomsmeglere

Finanstilsynet har oppdatert rundskrivet om kravet til etterutdanning. Nytt rundskriv 7/2019 erstatter det tidligere rundskriv 6/2012 om samme tema.

Innholdet i det nye rundskrivet er stort sett det samme som i det gamle, men Finanstilsynet har oppdatert eksemplene og kommet med en viktig presisering;

Ved lengre tids fravær, for eksempel i forbindelse med fødselspermisjon kan etterutdanningskravet «nullstilles», så lenge fraværet er minimum 6 måneder sammenhengende. Finanstilsynet har nå presisert at plikten til å gjennomføre etterutdanning gjelder frem til fraværet har vart i minimum 6 måneder.

Eksempel; en eiendomsmegler går ut i fødselspermisjon i oktober 2018. Selv om fraværet kommer til å strekke seg over en periode på mer enn 6 sammenhengende måneder vil denne megleren likevel måtte kunne dokumentere 15 etterutdanningstimer i 2017 og 2018 per 1. januar 2019.

Rundskrivet kan du finne her.

Print Friendly, PDF & Email