Avklaring fra Finanstilsynet om videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av merverdien

  • Av: Redaksjonen
  • 19. juni 2017
  • Fagstoff
Nina Skumsrud, advokat i NEFs juridiske avdeling

Finanstilsynet bekrefter i et svar til Norges Eiendomsmeglerforbund at det er i samsvar med god meglerskikk å legge til rette for å kreve inn merverdien ved inngåelse av transportavtalen.

Av advokat Nina Fodstad Skumsrud, juridisk avdeling NEF (bildet)

Ved videresalg av kontrakt om rett til tomt med ny bolig under oppføring fra en forbruker til en annen (transport av kontraktsposisjon), er det vanlig at videreselgeren (kjøper 1) krever et vederlag for den kontraktsposisjonen han selger.

Juridisk avdeling fikk for en tid tilbake spørsmål om når denne merverdien skal/kan kreves inn. Er det ved inngåelse av transportavtalen, eller kan den først kreves inn når kjøper (kjøper 2) har overtatt og fått rettsvern for boligen?

Bakgrunnen for spørsmålet er ordlyden i avhendingslova § 1-1 (4) som legger opp til at merverdien i slike salg faktisk ikke kan kreves innbetalt fra kjøper 2 før etter at kjøper 2 har overtatt boligen og fått rettsvern for denne.

Etter vår oppfatning taler de beste grunner for at man ved en slik transport når den skjer gjennom eiendomsmegler, til tross for avhendingslovens ordlyd, må kunne avtale at kjøpesummen for kontraktsposisjonen forfaller til betaling ved inngåelse av transportavtalen.

Finanstilsynet enige med NEF

NEF fulgte opp saken og stilte spørsmål til Finanstilsynet om hvilket tidspunkt merverdien etter Finanstilsynets oppfatning kan kreves innbetalt når handel foregår gjennom eiendomsmegler.

Finanstilsynet skriver i sitt svar at tilsynet er enig i at å tilrettelegge for en avtale der merverdien kreves inn ved inngåelse av transportavtalen er i samsvar med god meglerskikk. For øvrig skriver Finanstilsynet at de i det vesentligste er enig i det som fremgikk i NEFs brev hvor vi redegjorde for bakgrunn, praksis og vårt syn på hvilken praksis som best vil samsvare med megles omsorgsplikter.

Les hele NEFs brevhenvendelse og svaret fra Finanstilsynet her

Print Friendly, PDF & Email