Forenklinger i byggesaksreglene fra 1. juli: «Sannergarasjer» til glede og besvær?

Det har vært et uttalt mål for den sittende regjeringen å få gjennomført forenkling og effektivisering av byggesaksprosessene. En betydelig del av kommunenes arbeid er relatert til behandling av mindre byggesaker, og det er åpenbart at dette spiser store ressurser…Les mer →


Nytt lovforslag gir bortfestere adgang til å kreve regulering av festeavgiften ved et «engangsløft» i forbindelse med forlengelse av festeavtale til bolig- og fritidshus. Et lovforslag i bortfesterens favør, på bekostning av festeren?

Fredag den 27. mars 2015 la Justis- og beredskapsdepartementet frem sine forslag til «Endringer i tomtefesteloven», i Prop. 73 L (2014-2015) om «Nye regler om regulering av festeavgiften ved forlengelse av festeavtaler». Lovforslaget styrker bortfesterens posisjon ved forlengelse av festet,…Les mer →


Erstatningsansvar for ansvarlige foretak i byggesaker

Ved Høyesteretts dom av 5. mars i år er det fastslått at tredjeparter som rammes av en uaktsom handling fra den som har rollen som ansvarlig utførende (UTF) eller ansvarlig kontrollerende (KUT), kan fremme krav om erstatning for de tap…Les mer →


Kjøp av fast eiendom i Spania sett med en advokats øyne

Spania er et vidstrakt land med en stor befolkning. Romerretten har hatt avgjørende innflytelse på spansk juss, hvilket betyr byråkrati, samt mye dokumentasjon for å sikre transaksjonene, spesielt når det gjelder fast eiendom. Vi kan trygt si at prosedyren for…Les mer →


Endringer i plan- og bygningslovens regler om ferdigattest

I forbindelse med regjeringens arbeid med å forenkle og fornye offentlig forvaltning ble det i juni 2014 vedtatt endringer i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven. Endringene går i all hovedsak på strukturelle tiltak for effektiv tilrettelegging for utbygging, men det…Les mer →


Oppbevaring av elektronisk signerte kjøpekontrakter

  Av: Juridisk avdeling NEF Det følger av Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (1) at foretakene skal «..oppbevare ett eksemplar av kjøpekontrakten i original.» Både NEF juridisk og Finanstilsynet har mottatt henvendelser om hvorvidt denne bestemmelsen er til hinder for elektronisk signerte…Les mer →


Risiko og ansvar for fradeling av tomt

Ved salg av tomt som utgjør del av en eiendom, bør det avtales hvem som har risikoen og ansvaret for at tomten blir fradelt. I verste fall risikerer kjøperen å tape både eiendommen og kjøpesummen.


Et signeringsforbehold rekker vidt – avklarende dom i høyestrett

I forbindelse med oppkjøp av Strømstad Marina i 2010 tok den aktuelle kjøperen et såkalt signeringsforbehold per e-post under kontraktsforhandlingene. Etter omtrent ett år med forhandlinger, der partene både hadde blitt enige om nærmest alle detaljene knyttet til kjøpet, og…Les mer →


Tomtefeste – hva skjer?

Av: Juridisk avdeling NEF Dom i Høyesterett HR-2015-843-S Høyesterett i storkammer avsa 22. april 2015 dom i sak om tomtefeste og regulering av festeavgift. Dommen endrer tolkningen av tomtefesteloven § 15 med bakgrunn i EMDs dom i Lindheimsaken fra 2012. Saken…Les mer →


Flytende dødsbo og eiendomssalg

Flytende dødsbo» betegner situasjonen fra et dødsfall inntrer og frem til skifteattest utstedes til arving eller bostyrer. Blir denne perioden lang, kan dette være et problem for blant annet avdødes kreditorer. Artikkelen belyser noen utfordringer knyttet til eiendomstransaksjoner.


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no