Search Results for: Styringsrente tall

Results 1 - 50 of 136 Page 1 of 3
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Uendret styringsrente

Relevance: 100%      Posted on: 23. juni 2016

Norges Banks holder styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Norges Bank begrunner den uendrede styringsrente med at veksten i verdensøkonomien er moderat, og oljeprisen har steget videre siden mars. Den siste tiden har finansmarkedene vært preget av usikkerhet knyttet til utfallet av folkeavstemningen i Storbritannia om fortsatt EU-medlemskap. Forventede styringsrenter hos handelspartnerne har falt siden forrige rapport. Kronen har vært sterkere enn lagt til grunn. Veksten i norsk økonomi ser ut til å forbli svak den nærmeste tiden, selv om økningen i oljeprisen kan redusere usikkerheten og bidra til noe høyere etterspørsel. Dersom den høye boligprisveksten vedvarer, vil det kunne gjøre…

– Stabil styringsrente er helt avgjørende for boligmarkedet

Relevance: 97%      Posted on: 22. juni 2017

Det er gode nyheter for boligmarkedet at Norges Bank i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. - Norges Eiendomsmeglerforbund mener at en stabil styringsrente er helt avgjørende for stabiliteten i boligmarkedet. Norges Bank viser til at det er større usikkerhet i boligmarkedet, og at dersom boligprisveksten blir lavere enn anslått kan dette dempe veksten i norsk økonomi, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (bildet Foto: CF Wesenberg/Kolonohaven). - Norges Eiendomsmeglerforbund vil minne om at den sterke veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld er trigget av den lave renten. I nåværende situasjon med større usikkerhet…

Uendret styringsrente

Relevance: 97%      Posted on: 24. september 2020

Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent. Sentralbanken vurderer utsiktene og risikobildet i økonomien slik at styringsrenten mest vil sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. – Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding. Faksimile fra Norges Banks Pengepolitiske rapport Q3 2020 Bra for boligmarkedet Stabilt lave renter er godt nytt for boligmarkedet. Carl O. Geving - (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven) - Det lave rentenivået bidrar…

Uendret styringsrente er bra for boligmarkedet

Relevance: 96%      Posted on: 25. januar 2018

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Dette er gode signaler for boligmarkedet mener Norges Eiendomsmeglerforbund. - Vi er tilfreds med at sentralbanken holder styringsrenten uendret, og ikke endrer kommunikasjonen om fremtidig renteutvikling. Forutsigbarhet er viktig for husholdningene. Det kan være vanskelig for folk flest å forholde seg til den offentlige kommunikasjonen rundt boligpriser og lånerenter. Fakta og prognoser har svingt sterkt og skapt stor usikkerhet i husholdningene de siste par årene, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. - Etter at sentralbanken kuttet styringsrenten til 0,5 prosent i mars 2016, har mange…

Uendret styringsrente, men slakere rentebane

Relevance: 94%      Posted on: 13. desember 2018

Norges Bank besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent, men de signaliserte samtidig en langsommere renteoppgang en de tidligere har kommunisert. Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover. Prognosen for styringsrenten er lite endret, men fallet i oljeprisen og svakere vekstutsikter internasjonalt taler for en litt langsommere renteoppgang enn i forrige rapport. Inflasjonen anslås å holde seg nær målet i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav. Skulle de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres, skriver Norges Bank i en pressemelding. – Slik vi nå vurderer utsiktene…

Uendret styringsrente – varsler heving i juni

Relevance: 93%      Posted on: 9. mai 2019

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,0 prosent, men varsler samtidig at den trolig blir satt opp på neste rentemøte i juni. – Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding. Utsiktene og risikobildet tilsier fortsatt en gradvis oppgang i styringsrenten. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Her hjemme ser kapasitetsutnyttingen ut til å øke om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet. Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret…

– Bra for boligmarkedet med stabil rente

Relevance: 8%      Posted on: 15. desember 2016

Norges Banks offentliggjorde i dag at de holder styringsrenten uendret på 0,50 prosent. - Sentralbankens beslutning om å fryse renten er bra for boligmarkedet, fordi de regionale forskjellene er så ekstreme. Når boligmarkedet kan stige 22 prosent i Oslo på samme tid som det faller 3 prosent i Stavanger, skyldes det at markedet drives av fundamentale forhold som boligtilbud, inntektsnivå og markedsrente. - En uendret markedsrente over lengre tid vil være er viktig faktor for å stabilisere de ulike markedene gjennom 2017. En stadig økende boligproduksjon i pressområder, og regionale kredittkrav i utlånsforskriften vil understøtte en slik utvikling, sier administrerende…

Ny forsinkelsesrentesats fra 1. juli 2019

Relevance: 5%      Posted on: 1. juli 2019

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes som forskrift hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng. Fra 1. juli 2019 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 9,25 %, dette er en økning på 0,50 % fra 1. januar 2019.  Finansdepartementet har fastsatt forskrift 20. juni 2019 nr. 763 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader.  Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir fastsatt på samme måte som i bl.a. Sverige og Danmark. 

Ny spennende kommunebase fra SSB

Relevance: 4%      Posted on: 28. november 2016

Statistisk sentralbyrå har lansert en ny database med tall om hver av landets 428 kommuner. Et godt oppslagsverk om likheter og ulikheter i kommune-Norge. Den nye basen "Kommunefakta" er satt sammen av tall fra ulike deler av Statistisk sentralbyrå (SSB) sine forskjellige statistikkområder. I basen finner man tall for kommunen som offentlig organ, og som lokalsamfunn. Det siste er antagelig mest interessant for eiendomsmeglere, boligkjøper og boligselgere. Dette finner du tall om: Tallene i "Kommunefakta" er sortert inn i temaene: Befolkning Arbeid og inntekt Utdanning Helse og levekår Barn og unge Kommunens økonomi   Eksempel på tall som vises for hver…

Kommentar til Norges Banks økning av styringsrenten

Relevance: 3%      Posted on: 20. september 2018

Norges Bank har i dag satt opp styringsrenten til 0,75 prosent. Norges Eiendomsmeglerforbund vil i denne anledning komme med noen kommentarer. Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 20.9.2018 - Syv år etter forrige rentehopp vil dagens rentebeslutning markere en ny tid for de 333.000 boligeierne som aldri før har opplevd renteøkning. Den første renteøkningen vil bety lite for husholdningens økonomi, og det er heller ikke gitt at det slår ut i høyere boligrente for alle, men det store spørsmålet er hvordan sentralbankens rentesignal vil påvirke folks adferd, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. - På kort sikt vil 0,25…

Flere vil bli eiendomsmeglere

Relevance: 3%      Posted on: 30. april 2019

Både de offentlige høyskolene/universitetene og Handelshøyskolen BI opplever økt antall i søkere til eiendomsmeglerstudiet. Samordna opptak til de fire offentlige høyskolene/universitetene viser at det var 353 personer som søkte for å komme inn på de i alt 175 plassene på eiendomsmeglerstudiet innen søknadsfristen 15. april. Dette er en økning på drøye ti prosent fra søkerantallet i fjor. Universitetet i Sørøst-Norge opplever en sterk økning i antallet søkere, mens de tre a andre studiestedene opplever en nedgang i antall søkere. Handelshøyskolen BI praktiserer løpende opptak, men har så langt også opplevd økt interesse for eiendomsmeglerstudiet. Så langt er det 26 prosent…

Lovendringer og nye lovbestemmelser fra 1. januar

Relevance: 3%      Posted on: 27. desember 2018

Fra nyttår vil det være noen lovendringer og nye lovbestemmelser som det vil være nødvendig å kjenne til for eiendomsmeglere. - Ny bestemmelse i avhendingslova § 2-11 trer i kraft Kort fortalt innebærer dette at ved salg av en nyoppført bolig innen 6 måneder etter ferdigstillelse, vil selger måtte stille entreprenørgaranti på linje med garantiansvaret etter bustadoppføringslova § 12 selv om avtalen inngås etter avhendingslova. Ved inngåelse av avtale om slikt salg må det inntas en klausul i kontrakten mellom selger og kjøper om garantiplikten. NEF planlegger å lage en ny kontraktsmal for salg av ny bolig etter avhendingslova, men…

Nesten samme pris på nye og brukte eneboliger i Oslo i 2017

Relevance: 3%      Posted on: 22. mars 2018

I Oslo bygges det veldig få nye eneboliger. Derfor blir prisforskjellen mellom nye og brukte eneboliger i hovedstaden veldig liten viser nye tall fra SSB. Av: Carsten Henrik Pihl Helt nye boliger skal i utgangspunktet være dyrere en sammenlignbare eneboliger. Men tall for 2017 viser at i Oslo kostet en brukt enebolig 91 prosent av prisen for en ny enebolig. Dette viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Bygges lite nytt i Oslo Forklaringen…

Færre flytter til Oslo

Relevance: 3%      Posted on: 24. april 2017

På landsbasis er sentraliseringstrenden fortsatt sterk, men for Oslo ble antallet nettoinnflyttinger halvert fra 2015 til 2016. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det også var en omfattende nedgang i nettoinnflyttinger til Rogaland og Hordaland. Akershus var det fylket som opplevde en sterkest økning i antall personer som flyttet dit i fjor, etterfulgt av Østfold og Sør-Trøndelag. Nordland, Hedmark og Sør-Trøndelag hadde den sterkeste prosentvise oppgangen i antallet nettoinnflyttinger. Sett i forhold til tallene tilbake til 2008 er flyttingene i 2016 sterkt sentraliserende. Dette til tross for at det i 2016 var færre flyttinger til de mest sentrale kommunene…

Ny statistikk: 651 flere sekundærboliger i Oslo 2016

Relevance: 3%      Posted on: 26. juni 2017

NEF og Ambita lanserer sekundærboligstatistikken. Det ble 651 flere sekundærboliger i Oslo i 2016 enn det var i 2015. Dette viser tall fra Sekundærboligstatistikken som nå lanseres av Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Det var totalt 51 817 sekundærboliger i Oslo i 2016, viser statistikken. Dette utgjør for 2016 15,63 prosent av Oslos totale boligmasse på 331.492 boliger. En andel som har vært forholdsvis stabil i flere år. Ny statistikk - Med denne statistikken etablerer vi ny kunnskap om boligmarkedet og dermed et bedre beslutningsgrunnlag for politiske og kommersielle aktører, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Statistikken henter tall…

Sterk april i boligmarkedet

Relevance: 3%      Posted on: 4. mai 2016

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 1,4 prosent i april måned. Korrigert for sesongvariasjoner viser tallene fra Eiendom Norge at gikk prisene opp med 0,6 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 5,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden. - April har vært en ganske normal måned på landsbasis med bra omsetningsvolum og solid prisvekst. Trenden med store regionale forskjeller fortsetter, hvor Oslo og Hamar topper prisveksten. På Sørvestlandet ser vi en noe mer moderat utvikling generelt. I Stavanger ser vi en flat prisutvikling som, sett i sammenheng med utviklingen tidligere i år, indikerer at Stavanger-markedet begynner å…

Sterk økning i hyttesalget

Relevance: 3%      Posted on: 29. oktober 2020

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var en sterk økning i antall fritidsboliger sammenlignet med samme periode i fjor. Det ble omsatt 5520 fritidsboliger i 3. kvartal i år. Det er en økning på hele 48 prosent i forhold til samme periode i fjor. Økt fokus på ferie i eget land som følge av koronapandemien, er trolig hovedårsaken til den sterke økningen. Det var også en merkbar økning i boligsalget i 3. kvartal. Det ble solgt 38 131 boliger i perioden, noe som er 4,8 prosent flere salg enn i 3. kvartal i 2019.

Svak prisoppgang på boliger

Relevance: 3%      Posted on: 16. oktober 2018

Bruktboliger økte i tredje kvartal i gjennomsnitt med 0,4 prosent på landsbasis. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at boligprisene i Oslo, Bergen og Stavanger har vært omtrent uforandret mellom 2. og 3. kvartal, mens de i Trondheim sank med 1,2 prosent. Den sterkeste prisøkningen var i Hedmark og Oppland, 2,3 prosent, og Nord-Norge, 2,2 prosent. Boligprisene er i gjennomsnitt nå 3,0 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Den sterkeste økningen har vært på Sør-Østlandet med 5,0 prosent, fulgt av Hedmark og Oppland med 4,5 prosent og Oslo med Bærum med 4,0 prosent. Trondheim var den eneste regionen…

Kommentarer til Finanstilsynets anbefalinger

Relevance: 3%      Posted on: 17. mars 2015

Kommentar til Finanstilsynet forslag for å dempe veksten i boligpriser og kredittveksten i den norske husholdningssektoren. Finanstilsynet har foreslått å forskriftsfeste krav til utlånspraksis for boliglån. Forslaget innebærer en innsnevring av bankenes skjønnsutøvelse som vil bidra til en strammere utlånspraksis. Les Finanstilsynets brev til Finansdepartementet her. Norges Eiendomsmeglerforbund vil knytte noen kommentarer til Finanstilsynets anbefalinger. - Vi deler finansmyndighetenes bekymring for et galopperende boligmarked med en ukontrollert pris- og gjeldsspiral. Vi tror likevel at tiltak på kreditsiden vil ha begrenset effekt på kort sikt. Boligmarkedet er preget av ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Det er over tid bygget for få…

Prisvekst på nye boliger

Relevance: 3%      Posted on: 12. juni 2019

Nye boliger har i gjennomsnitt steget med 5,9 prosent fra første kvartal 2018 til samme tid i år. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var nye blokkleiligheter og småhus som i perioden hadde en vekst på 6,9 prosent. Fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 steg prisene med 0,7 prosent. Prisene er målt på salgstidspunktet. Nye eneboliger har blitt 3,5 prosent dyrere fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019. Prisene økte med 1 prosent fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019.  Prisene er målt på ferdigstillelsestidspunktet. Prisene på brukte boliger i alt økte med 3…

Færre boliger, men flere hytter solgt i 2. kvartal 2016

Relevance: 3%      Posted on: 12. august 2016

Det ble solgt 6 prosent færre boliger i 2. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette viser nye tall fra SSB. Nedgangen er størst i Oslo og Rogaland som hadde nesten 30 prosent færre boligsalg. Derimot økte salget av fritidsboliger i samme periode med 9 prosent. I alt ble det tinglyst 48.400 omsetninger av fast eiendom i 2. kvartal 2016. Samlet verdi av de omsatte eiendommene utgjorde 101,6 milliarder kroner. Dette er på samme nivå som i 2. kvartal året før. Dette viser tall som SSB la frem fredag 12. august.  Størst nedgang i Oslo og Rogaland To deler…

Fall i nyboligsalget

Relevance: 2%      Posted on: 15. juni 2017

Salget av nye boliger så lang i år viser en nedgang på åtte prosent i forhold til samme periode i fjor. Ferske tall fra Boligprodusentenes forening viser at det fortsatt selges mange nye boliger, men at salgstakten ikke er like bratt som vi så i fjor. Salget av småhus øker (+ 26 prosent), mens salget av leiligheter og eneboliger ligger hhv. 16 % og 13 % under fjoråret, skriver Boligprodusentene i en pressemelding. Totalt er det solgt  34 602 nye boliger det siste året. Bygges mye Statistikken viser at det godt fart i byggingen av nye boliger. Så langt i år ligger…

Færre interessenter på visninger

Relevance: 2%      Posted on: 13. juli 2017

Eiendomsmeglerne opplevde at det var færre på visninger i mai og juni i år enn på samme tid i fjor. Det viser tall fra NEFs undersøkelse Meglerinnsikt. Norges Eiendomsmeglerforbunds undersøkelse "Meglerinnsikt" ble gjennomført i slutten av juni og begynnelsen av juli. Og i denne undersøkelsen svarer et flertall av eiendomsmeglerne at det i mai og juni har vært færre på visningene enn i fjor. Var det flere eller færre på visninger i mai-juni i år enn i fjor? Tallene viser at 51,8 prosent av de som svarer mener det var færre på visningene i mai og juni enn på samme…

Prisvekst på nye boliger

Relevance: 2%      Posted on: 17. september 2020

Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt økt med 3,8 prosent det siste året. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nye boliger i gjennomsnitt steg med med 3,8 prosent fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020, mens prisen på brukte boliger til sammenligning steg med 2,3 prosent i samme periode. Leiligheter og rekkehus økte mest Statistikken viser videre at prisene på nye leiligheter og rekkehus har økt med 4,3 prosent det siste året, mens nye eneboliger har hatt en prisstigning på 2,6 prosent.

Utflating i prisen på nye boliger

Relevance: 2%      Posted on: 20. september 2017

Prisutviklingen på nye boliger viser en utflating i andre kvartal 2017. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det fortsatt var vekst i nyboligprisene i 2. kvartal, men at veksten var lavere enn foregående kvartaler. Nye eneboliger har blitt 0,9 prosent dyrere siden 2. kvartal 2016. For å finne en like lav årsvekst må vi helt tilbake til 2. kvartal 2010. Fra 1. kvartal til 2. kvartal i år har prisene imidlertid økt med 1,4 prosent, ifølge Prisindeks for nye boliger. Prisene er målt på ferdigstillelsestidspunktet, skriver SSB på sine nettsider. Svak økning på leiligheter Prisene på nye blokkleiligheter og…

Høy boligproduksjon – lavere salg

Relevance: 2%      Posted on: 14. september 2017

Igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger over fjoråret, mens salget ligger godt under. Ferske tall fra Boligprodusentenes forening viser at igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger åtte prosent over samme tid i fjor. Samtidig har salget av nye boliger en nedgang på 18 prosent i den samme perioden. For augustmåned er nedgangen hele 33 prosent sammenlignet med august 2016. - Den høye igangsettingen er et resultat av godt salg over lang tid, sier Jæger. De 12 siste månedene er det igangsatt 32.658 boliger, og vi ser at boligmarkedet jevnt over er i balanse nå, Per Jæger,…

Økning av sekundærboliger i Oslo i 2017

Relevance: 2%      Posted on: 13. mars 2018

Antallet sekundærboliger i Oslo økte med 1276 i 2017, viser en fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Det ble 1276 flere sekundærboliger i Oslo i 2017 enn det var i 2016. De viser tall fra Sekundærboligundersøkelsen til Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Tallene ble presentert tirsdag på NEFs konferanse "Boligmarkedet - Friskmeldt?". Totalt var det 53.093 sekundærboliger i Oslo i 2017 viser statistikken. Dette utgjør 15,88 prosent av den totale boligmassen i Oslo. En økning fra 15,63 prosent i 2016. -Tallene viser en jevn økning i antallet sekundærboliger gjennom 2017. Dette kan komme litt overraskende på noen, men følger den…

Stabilt antall førstegangskjøpere første halvår i Norge

Relevance: 2%      Posted on: 15. august 2018

Tallene for første halvår 2018 viser en forholdsvis stabil andel førstegangskjøpere sammenlignet med første halvår tidligere år. Dette viser nye tall i Førstegangskjøperundersøkelsen til Norges Eiendomsmeglerforbund. Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita analyserer fortløpende antallet førstegangskjøpere i Norge. Dette er halvårsoppdateringen for første halvår 2018. Analysen omfatter «etableringsfasen» i aldersgruppen 20-39 år som kjøper boliger i fritt salg. Tallene er en del av rapporten NEF og Ambita presentert under Arendalsuka med tall for førstegangskjøpere og sekundærboliger. Last ned: NEF og Ambita-rapporten august 2018 Tallene for første halvår 2018 viser en forholdsvis stabil andel førstegangskjøpere sammenlignet med første halvår tidligere år, men det er…

Uvanlig sterk boligprisvekst i mars

Relevance: 2%      Posted on: 5. april 2016

Etter en relativt svak prisutvikling i boligmarkedet i februar, reagerte markedet med å heve gjennomsnittsprisen med 1,9 prosent i mars. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,2 prosent fra forrige måned, viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene er nå 5,6 prosent høyere enn for 12 måneder siden. Den tidlige påsken førte imidlertid til at det ble solgt 25 prosent færre boliger i mars i år enn på samme tid i fjor. Det ble totalt solgt 6.473 bruktboliger i mars. Ved utgangen av mars var det 11.543 boliger til salgs, noe som er 4,8 prosent flere enn for ett år siden.…

Hvordan kan de unge få plass i boligmarkedet?

Relevance: 2%      Posted on: 15. august 2018

Unges mulighet til å komme inn i boligmarkedet var tirsdag tema for debatt under Arendalsuka. Temperaturen var høy i debatten som NEF arrangerte sammen med Huseiernes Landsforbund og NBBL. Tallenes tale er klar, i 2018 ser vi flere steder i landet de høyeste boligprisene noensinne. Boligprisene stiger mer enn vanlig prisstigning, og langt over inntektsveksten. Dette skjer samtidig med at husholdningenes gjeldsgrad øker mer enn inntektene. Tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita viser at førstegangskjøperne i boligmarkedet blir eldre og færre. I 2007 var det 67.084 førstegangskjøpere på landsbasis. I 2017 var antall førstegangskjøpere redusert til 54.577. Det er en nedgang på nesten…

Endringer i lover med virkning fra 1. januar 2020

Relevance: 2%      Posted on: 10. januar 2020

Av: advokat Nina Fodstad Skumsrud, fagsjef NEF   Ny forsinkelsesrentesats fra 1. januar 2020  Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes som forskrift hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng.   Fra 1. januar 2020 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 9,50 %, dette er en økning på 0,25 prosentpoeng fra 1. juli 2019.   Du finner en kalkulator for beregning av forsinkelsesrenten her: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/kalkulator-for-forsinkelsesrenten/id475428/  Eierseksjonsloven – eierskiftegebyr og skjerpet ervervsbegrensning    Som vi tidligere har skrevet om er det gjort flere endringer i eierseksjonsloven, og endringene trådte i kraft…

Økning i sekundærboliger i Oslo første kvartal 2018

Relevance: 2%      Posted on: 14. august 2018

En oppdatert sekundærboliganalyse fra NEF og Ambita viser at antallet sekundærboliger øker i Oslo i 1. kvartal 2018. Antallet sekundærboliger i Oslo øker i første kvartal 2018. Dermed fortsetter trenden fra 2017 med at antallet sekundærboliger i Oslo øker. Grafen over viser antallet i første kvartal (mørk blå søyle) sammenlignet med totaltall ved utgangen av de foregående årene. Totalt er det 53.331 sekundærboliger i privat eie i Oslo ved utgangen av første kvartal 2018. Tallet viser hvor mange boliger som er eid av privatpersoner som selv ikke bor i boligene. Analysen er presentert i en ny rapport om sekundærboliger og førstegangsboligkjøpere…

Flat prisutvikling på nye boliger

Relevance: 2%      Posted on: 19. september 2018

Prisutviklingen på nye boliger har i gjennomsnitt vært relativt flat det siste året viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det har det har det seneste året vært vært prisoppgang for nye eneboliger, mens det på den andre siden har vært en har det vært en nedgang for prisene på nye leiligheter i den samme perioden. Nye boliger har totalt hatt en svak nedgang på 0,3 prosent fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018. Prisene har også siste kvartalet vist en svak nedgang på 0,4 prosent. Statistikken fra SSB viser at prisene på nye eneboliger har økt med 4,4 prosent…

Råsterke boligpristall

Relevance: 2%      Posted on: 3. juli 2020

Ferske boligpristall viser en veldig sterk utvikling i juni måned. I gjennomsnitt steg boligprisene i Norge med 0,8 prosent i juni 2020, viser tall fra Eiendomsverdi, Finn.no og Eiendom Norge Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent. Boligprisene er nå 3,5 prosent høyere enn for et år siden. - Dette er råsterke tall for juni som normalt er en måned med svak prisutvikling! Omsetningsvolumene er tilbake på svært høye nivåer og prisutviklingen har gått fra brems i mars og april til full gass i mai og juni. Paradoksalt nok er koronaeffekten positiv for boligmarkedet. Boligmarkedet framstår som bunnsolid, husholdningenes…

Prisvekst på nye boliger

Relevance: 2%      Posted on: 12. desember 2018

Nye boliger har i gjennomsnitt steget i pris med 4,2 prosent det siste året. Ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at prisene på nyproduserte boliger også har hatt en oppgang fra 2. til 3. kvartal i år på 1,7 prosent. - Utviklingen i markedet for nye boliger reflekterer at balansen mellom tilbud og etterspørsel er bedre enn på lang tid. I 2017 bremset etterspørselen etter nye boliger kraftig opp som følge av stor usikkerhet i markedet. Gjennom 2018 er markedet gradvis normalisert og utsiktene for 2019 er positive, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Mest på blokker Prisoppgangen har…

Sterk prisvekst i hyttemarkedet

Relevance: 2%      Posted on: 18. juni 2021

Fersk statistikk for hyttemarkedet for første halvår av 2021, viser både en sterk prisvekst og vekst i antall salg. Prisene for fritidsboliger steg med 12,6 prosent i første halvår 2021, viser tall fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge. Statistikken viser videre at den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2.888.516 kroner. Den sterke pris- og etterspørselsveksten skyldes i all hovedsak effekter av koronapandemien. Begrensede muligheter til å reise utenlands, og at flere det siste halvannet året også har hatt fleksibelt arbeidssted og brukt fritidsboligen til hjemmekontor, har ført til et stort trykk i hyttemarkedet. Prisene økte mest for fjellhytter som…

60 prosent kjøper sin første bolig sammen med andre

Relevance: 2%      Posted on: 14. desember 2020

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 14. desember 2020 En ny indeks fra NEF og Ambita viser hvor stor andel av førstegangskjøpere som faktisk kjøper en bolig alene eller sammen med andre. Dette er en indikator på hvor vanskelig/lett det er for førstegangskjøperne å etablere seg på ulike steder i landet.  Samkjøperindeksen er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse. Samkjøperindeksen viser at det på landsbasis er ca. 60 prosent av førstegangskjøperne som kjøper bolig sammen med andre. Andelen førstegangskjøpere som kjøper sammen med andre har falt de siste 10 årene fra rundt 65 prosent til knappe 60 prosent. - Trenden må ses i…

Samarbeid for å øke innsikten

Relevance: 2%      Posted on: 28. juni 2018

Statistikksamarbeidet mellom Ambita og Norges Eiendomsmeglerforbund kom i gang som en følge av utviklingen i boligmarkedet og regjeringens arbeid med nye låneforskrifter. NEFs Carl O. Geving tok derfor kontakt med administrerende direktør i Ambita, Stig W. Seljeseth, for å høre om de satt på noen data som kunne brukes for å tilføre debatten ny og bedre informasjon. Av: Svein Strømnes - Jeg synes at det var en veldig god ide da Carl kom med forslaget om vi blant annet kunne finne ut om hvem som kjøper sekundærboliger, sier Stig W. Seljeseth til Eiendomsmegleren. - Vi sitter på enormt mye eiendomsdata…

Bra salg i nyboligmarkedet

Relevance: 2%      Posted on: 14. juni 2016

Salget av nye boliger de siste 12 månedene ligger fire prosent over samme periode i fjor. Nye tall fra Boligprodusentenes forening viser at det i løpet av de siste året har blitt solg over 31 000 nye boliger. Leilighetsmarkedet og eneboligmarkedet ligger henholdsvis åtte prosent og tre prosent over fjoråret, mens småhusmarkedet ligger sju prosent under. Ser vi mai måned isolert, ble det solgt 14 prosent flere boliger enn i mai i fjor. Mye ingangsetting Det meldes også om svært god aktivitet i byggebransjen. - Igangsettingen i mai endte hele 29 prosent over samme måned i fjor, fortsetter Jæger. Vi har nå tatt igjen…

Nedgangen i nyboligsalget fortsetter

Relevance: 2%      Posted on: 14. november 2017

Trenden med lavere salg av nye boliger fortsatte også i oktober. Nye tall fra Boligprodusentenes forening viser at nedgangen i salget av nye boliger så langt i år har gått ned med 21 prosent i forhold til i fjor. Salget av leiligheter og eneboliger ligger henholdsvis  35 prosent og 12 prosent under fjoråret. De siste 12 månedene er det solgt 30 563 boliger. - Et lyspunkt er at det er solgt 13 prosent flere småhus i år enn i fjor på samme tid ,sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding. Færre igangsettinger Nedgangen i salget har også…

Økning i boligbyggingen

Relevance: 2%      Posted on: 25. januar 2017

Det ble i 2016 igangsatt bygging av flere boliger enn på mange år. Totalt ble det igangsatt bygging av 31 278 nye  boliger i 2016, noe som er økning med 4 prosent sammenlignet med 2015, viser tall fra Boligprodusentenes forening. Det er igangsetting av småhus som øker mest med 9 prosent, mens leiligheter øker med 5 prosent. Eneboliger har en liten nedgang på 2 prosent. 54 prosent av det som ble igangsatt i 2016 var leiligheter Det bygges mest boliger i Akershus (14,0 prosent) etterfulgt av Oslo (13,5 prosent) og Sør-Trøndelag (12,3 prosent). Godt salg Det var også et godt…

Hvor er boligmarkedet på vei?

Relevance: 2%      Posted on: 26. oktober 2017

Boligmarkedet er på manges lepper, og det er mange som har tanker om hvor det er på vei. På NEFs konferanse i Oslo Konserthus 26. oktober fikk du høre mange innlegg om status og mulige framtidsscenarioer for boligmarkedet  i Norge. Både Samfunnsøkonomisk Analyse ved Andreas Benedictow, og Nerja Macic fra Prognosesenteret la fram tall som viste hvordan de vurderte situasjonen i boligmarkedet og hvordan de tror utviklingen vil bli framover. Selv om de begge bruker mye av det samme bakgrunnsmaterialet, hadde de tolket det litt forskjellig og det utslagene ble deretter. Samfunnsøkonomisk Analyse hadde et relativt pessimistisk syn på boligmarkedet…

Økning i salg av hytter

Relevance: 2%      Posted on: 30. april 2020

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser en betydelig økning i salget av hytter i første kvartal av 2020 sammenlignet med samme periode i fjor. Det ble rapportert om mange omsetninger av fritidsboliger på fjellet etter nyttår fram koronapandemien satte kraftig brems på omsetningene 12. mars. Etter hytteforbudet ble opphevet 20. april er tilbakemeldingene fra eiendomsmeglere rundt om i landet at salget har tatt seg kraftig opp igjen. Dette gjelder både for fritidsboliger på fjellet og ved sjøen. Usikkerheten rundt når man kan reise til utlandet igjen har bidratt til å løfte hyttemarkedet opp igjen. Tallene fra SSB viser at det…

Positiv trend i boligbyggingen

Relevance: 2%      Posted on: 15. november 2016

Igangsettingstallene for boligbygging i oktober viser en sterk vekst i forhold til samme periode i fjor. Nye tall fra Boligprodusentenes Forening viser at igansettningen av nye boliger i oktober 2016 var 26 % over oktober i fjor. Igangsettingen den siste 12 måneder ligger 5 % over foregående 12 måneder og trenden er økende. - Oktober 2016 er den beste oktober-måneden vi har målt, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Salget på et godt nivå Salgstakten på de nye boligen er også svært positive i forhold til fjoråret, og det er spesielt i leilighetsmarkedet det er en sterk økning. Totalt…

Store forskjeller på nytt og brukt

Relevance: 2%      Posted on: 31. mars 2016

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er store regionale forskjeller på nye og brukte eneboliger. SSB skriver på siden nettsider at kvadratmeterprisen for en brukt enebolig i 2015 i gjennomsnitt 69,2 prosent av prisen for en ny enebolig, mot 68,4 prosent i 2014. Nye eneboliger fullført i 2015 kostet i gjennomsnitt 31 906 kroner per kvadratmeter inklusive tomt. Kvadratmeterprisen for brukte eneboliger som ble omsatt samme år var i gjennomsnitt 22 068 kroner. Gjennomsnittsprisen steg med ca. 1000 kroner for både nye og brukte eneboliger sammenlignet med året før. Store regionale forskjeller Det er store regionale forskjeller i både…

Sterk vekst i hyttesalget

Relevance: 2%      Posted on: 25. september 2020

Det har så langt i år blitt solgt 36,6 prosent flere fritidsboliger enn på samme tid i fjor. Det viser tall fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi AS og Finn Eiendom. Les også: Dette skal du se etter når du kjøper hytte på fjellet Statistikken for omsetninger av fritidsboliger viser at det i 2020 har blitt omsatt 6 276 hytter på fjellet, ved sjøen og i innlandet. Økningen i antall salg av hytter kommer på toppen av veksten det har vært de siste tre årene, og at det har blitt bygget mange nye hytter. Fjellkommunene opplever flest omsetninger, hvor det har blitt omsatt…

Svak boligprisutvikling i februar

Relevance: 2%      Posted on: 3. mars 2016

Februar er vanligvis en sterk måned i boligmarkedet, men i februar 2016 viser utviklingen en svak oppgangang på 0,2 prosent. Oslo var blant annet den eneste av de store byene som opplevede vekst i boligprisne i februar i år.   Flat boligprisutvikling i februar Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,2 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 4,4 prosent høyere enn for 12 måneder siden, viser tall fra Eiendom Norge basert på bruktboligomsetningen gjennom Finn.no. Det ble solgt 6.401 bruktboliger i februar, en nedgang på 4,4 prosent sammenlignet med februar 2015. Ved utgangen av februar var det 11.596 boliger…

SSB: Blokkleiligheter steg mest

Relevance: 2%      Posted on: 12. januar 2017

Blokkleiligheter steg mest i pris i 4. kvartal 2016, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I gjennomsnitt steg boligprisene med 2,7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2016. Tallene fra SSB viser videre at prisene i samme tidsrom steg mest på blokkleiligheter med hele 4,4 prosent, mens enebolig og småhus hadde en prisvekst på henholdsvis 1,9 og 1,8 prosent. Mest i Oslo og Akershus Boligprisene i Oslo og Akershus økte mest, med respektive 5,2 og 4,7 prosent fra 3.til 4. kvartal 2016. Nord-Norge er også blant regionene med høyest vekst i boligprisene, med 3,8 prosent økning fra 3. kvartal. Stavanger og…

SSB: Sterkest boligprisvekst på leiligheter

Relevance: 2%      Posted on: 14. oktober 2016

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var blokkleiligheter som steg mest i 3. kvartal. På landsbasis gikk boligprisene i gjennomsnitt opp med 3,2 prosent i 3. kvartal. Hvor prisene på leiligheter steg med 4,6 prosent, mens småhus og eneboliger en prisvekst på henholdsvis 3,6 og 2,4 prosent. Sterkst vekst i Oslo og Bergen Boligprisene i regionene Oslo med Bærum og Vestlandet utenom Bergen økte mest, respektive 6,2 og 5,7 prosent fra 2. til 3. kvartal, mens boligprisene i Stavanger har vært uforandret i perioden. Fra 3. kvartal 2015 til samme kvartal i 2016 steg de gjennomsnittlige boligprisene med 8,0 prosent. Den…

Lavere terskel for førstegangskjøpere

Relevance: 2%      Posted on: 7. mai 2019

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 07. mai 2019 En ny analyse fra NEF og Ambita viser en klar trend i boligmarkedet. Det blir stadig flere førstegangskjøpere. Tallene for første kvartal 2019 viser det tredje høyeste antallet førstegangskjøpere i et 1. kvartal på 10 år. Rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse og er en oppdatering av den løpende statistikken NEF og Ambita leverer om førstegangskjøpere og sekundærboliger. – Det er gledelig å konstatere at god balanse mellom tilbud og etterspørsel har åpnet markedet for flere førstegangskjøpere. Hvis den moderate prisutviklingen vedvarer gjennom 2019 får vi sannsynligvis det høyeste antall førstegangskjøpere på…