Search Results for: Styringsrente tall

Results 1 - 100 of 136 Page 1 of 2
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Uendret styringsrente

Relevance: 100%      Posted on: 23. juni 2016

Norges Banks holder styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Norges Bank begrunner den uendrede styringsrente med at veksten i verdensøkonomien er moderat, og oljeprisen har steget videre siden mars. Den siste tiden har finansmarkedene vært preget av usikkerhet knyttet til utfallet av folkeavstemningen i Storbritannia om fortsatt EU-medlemskap. Forventede styringsrenter hos handelspartnerne har falt siden forrige rapport. Kronen har vært sterkere enn lagt til grunn. Veksten i norsk økonomi ser ut til å forbli svak den nærmeste tiden, selv om økningen i oljeprisen kan redusere usikkerheten og bidra til noe høyere etterspørsel. Dersom den høye boligprisveksten vedvarer, vil det kunne gjøre…

– Stabil styringsrente er helt avgjørende for boligmarkedet

Relevance: 97%      Posted on: 22. juni 2017

Det er gode nyheter for boligmarkedet at Norges Bank i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. - Norges Eiendomsmeglerforbund mener at en stabil styringsrente er helt avgjørende for stabiliteten i boligmarkedet. Norges Bank viser til at det er større usikkerhet i boligmarkedet, og at dersom boligprisveksten blir lavere enn anslått kan dette dempe veksten i norsk økonomi, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (bildet Foto: CF Wesenberg/Kolonohaven). - Norges Eiendomsmeglerforbund vil minne om at den sterke veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld er trigget av den lave renten. I nåværende situasjon med større usikkerhet…

Uendret styringsrente

Relevance: 97%      Posted on: 24. september 2020

Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent. Sentralbanken vurderer utsiktene og risikobildet i økonomien slik at styringsrenten mest vil sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. – Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding. Faksimile fra Norges Banks Pengepolitiske rapport Q3 2020 Bra for boligmarkedet Stabilt lave renter er godt nytt for boligmarkedet. Carl O. Geving - (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven) - Det lave rentenivået bidrar…

Uendret styringsrente er bra for boligmarkedet

Relevance: 96%      Posted on: 25. januar 2018

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Dette er gode signaler for boligmarkedet mener Norges Eiendomsmeglerforbund. - Vi er tilfreds med at sentralbanken holder styringsrenten uendret, og ikke endrer kommunikasjonen om fremtidig renteutvikling. Forutsigbarhet er viktig for husholdningene. Det kan være vanskelig for folk flest å forholde seg til den offentlige kommunikasjonen rundt boligpriser og lånerenter. Fakta og prognoser har svingt sterkt og skapt stor usikkerhet i husholdningene de siste par årene, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. - Etter at sentralbanken kuttet styringsrenten til 0,5 prosent i mars 2016, har mange…

Uendret styringsrente, men slakere rentebane

Relevance: 94%      Posted on: 13. desember 2018

Norges Bank besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent, men de signaliserte samtidig en langsommere renteoppgang en de tidligere har kommunisert. Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover. Prognosen for styringsrenten er lite endret, men fallet i oljeprisen og svakere vekstutsikter internasjonalt taler for en litt langsommere renteoppgang enn i forrige rapport. Inflasjonen anslås å holde seg nær målet i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav. Skulle de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres, skriver Norges Bank i en pressemelding. – Slik vi nå vurderer utsiktene…

Uendret styringsrente – varsler heving i juni

Relevance: 93%      Posted on: 9. mai 2019

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,0 prosent, men varsler samtidig at den trolig blir satt opp på neste rentemøte i juni. – Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding. Utsiktene og risikobildet tilsier fortsatt en gradvis oppgang i styringsrenten. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Her hjemme ser kapasitetsutnyttingen ut til å øke om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet. Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret…

– Bra for boligmarkedet med stabil rente

Relevance: 8%      Posted on: 15. desember 2016

Norges Banks offentliggjorde i dag at de holder styringsrenten uendret på 0,50 prosent. - Sentralbankens beslutning om å fryse renten er bra for boligmarkedet, fordi de regionale forskjellene er så ekstreme. Når boligmarkedet kan stige 22 prosent i Oslo på samme tid som det faller 3 prosent i Stavanger, skyldes det at markedet drives av fundamentale forhold som boligtilbud, inntektsnivå og markedsrente. - En uendret markedsrente over lengre tid vil være er viktig faktor for å stabilisere de ulike markedene gjennom 2017. En stadig økende boligproduksjon i pressområder, og regionale kredittkrav i utlånsforskriften vil understøtte en slik utvikling, sier administrerende…

Ny forsinkelsesrentesats fra 1. juli 2019

Relevance: 5%      Posted on: 1. juli 2019

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes som forskrift hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng. Fra 1. juli 2019 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 9,25 %, dette er en økning på 0,50 % fra 1. januar 2019.  Finansdepartementet har fastsatt forskrift 20. juni 2019 nr. 763 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader.  Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir fastsatt på samme måte som i bl.a. Sverige og Danmark. 

Ny spennende kommunebase fra SSB

Relevance: 4%      Posted on: 28. november 2016

Statistisk sentralbyrå har lansert en ny database med tall om hver av landets 428 kommuner. Et godt oppslagsverk om likheter og ulikheter i kommune-Norge. Den nye basen "Kommunefakta" er satt sammen av tall fra ulike deler av Statistisk sentralbyrå (SSB) sine forskjellige statistikkområder. I basen finner man tall for kommunen som offentlig organ, og som lokalsamfunn. Det siste er antagelig mest interessant for eiendomsmeglere, boligkjøper og boligselgere. Dette finner du tall om: Tallene i "Kommunefakta" er sortert inn i temaene: Befolkning Arbeid og inntekt Utdanning Helse og levekår Barn og unge Kommunens økonomi   Eksempel på tall som vises for hver…

Kommentar til Norges Banks økning av styringsrenten

Relevance: 3%      Posted on: 20. september 2018

Norges Bank har i dag satt opp styringsrenten til 0,75 prosent. Norges Eiendomsmeglerforbund vil i denne anledning komme med noen kommentarer. Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 20.9.2018 - Syv år etter forrige rentehopp vil dagens rentebeslutning markere en ny tid for de 333.000 boligeierne som aldri før har opplevd renteøkning. Den første renteøkningen vil bety lite for husholdningens økonomi, og det er heller ikke gitt at det slår ut i høyere boligrente for alle, men det store spørsmålet er hvordan sentralbankens rentesignal vil påvirke folks adferd, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. - På kort sikt vil 0,25…

Flere vil bli eiendomsmeglere

Relevance: 3%      Posted on: 30. april 2019

Både de offentlige høyskolene/universitetene og Handelshøyskolen BI opplever økt antall i søkere til eiendomsmeglerstudiet. Samordna opptak til de fire offentlige høyskolene/universitetene viser at det var 353 personer som søkte for å komme inn på de i alt 175 plassene på eiendomsmeglerstudiet innen søknadsfristen 15. april. Dette er en økning på drøye ti prosent fra søkerantallet i fjor. Universitetet i Sørøst-Norge opplever en sterk økning i antallet søkere, mens de tre a andre studiestedene opplever en nedgang i antall søkere. Handelshøyskolen BI praktiserer løpende opptak, men har så langt også opplevd økt interesse for eiendomsmeglerstudiet. Så langt er det 26 prosent…

Lovendringer og nye lovbestemmelser fra 1. januar

Relevance: 3%      Posted on: 27. desember 2018

Fra nyttår vil det være noen lovendringer og nye lovbestemmelser som det vil være nødvendig å kjenne til for eiendomsmeglere. - Ny bestemmelse i avhendingslova § 2-11 trer i kraft Kort fortalt innebærer dette at ved salg av en nyoppført bolig innen 6 måneder etter ferdigstillelse, vil selger måtte stille entreprenørgaranti på linje med garantiansvaret etter bustadoppføringslova § 12 selv om avtalen inngås etter avhendingslova. Ved inngåelse av avtale om slikt salg må det inntas en klausul i kontrakten mellom selger og kjøper om garantiplikten. NEF planlegger å lage en ny kontraktsmal for salg av ny bolig etter avhendingslova, men…

Nesten samme pris på nye og brukte eneboliger i Oslo i 2017

Relevance: 3%      Posted on: 22. mars 2018

I Oslo bygges det veldig få nye eneboliger. Derfor blir prisforskjellen mellom nye og brukte eneboliger i hovedstaden veldig liten viser nye tall fra SSB. Av: Carsten Henrik Pihl Helt nye boliger skal i utgangspunktet være dyrere en sammenlignbare eneboliger. Men tall for 2017 viser at i Oslo kostet en brukt enebolig 91 prosent av prisen for en ny enebolig. Dette viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Bygges lite nytt i Oslo Forklaringen…

Færre flytter til Oslo

Relevance: 3%      Posted on: 24. april 2017

På landsbasis er sentraliseringstrenden fortsatt sterk, men for Oslo ble antallet nettoinnflyttinger halvert fra 2015 til 2016. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det også var en omfattende nedgang i nettoinnflyttinger til Rogaland og Hordaland. Akershus var det fylket som opplevde en sterkest økning i antall personer som flyttet dit i fjor, etterfulgt av Østfold og Sør-Trøndelag. Nordland, Hedmark og Sør-Trøndelag hadde den sterkeste prosentvise oppgangen i antallet nettoinnflyttinger. Sett i forhold til tallene tilbake til 2008 er flyttingene i 2016 sterkt sentraliserende. Dette til tross for at det i 2016 var færre flyttinger til de mest sentrale kommunene…

Ny statistikk: 651 flere sekundærboliger i Oslo 2016

Relevance: 3%      Posted on: 26. juni 2017

NEF og Ambita lanserer sekundærboligstatistikken. Det ble 651 flere sekundærboliger i Oslo i 2016 enn det var i 2015. Dette viser tall fra Sekundærboligstatistikken som nå lanseres av Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Det var totalt 51 817 sekundærboliger i Oslo i 2016, viser statistikken. Dette utgjør for 2016 15,63 prosent av Oslos totale boligmasse på 331.492 boliger. En andel som har vært forholdsvis stabil i flere år. Ny statistikk - Med denne statistikken etablerer vi ny kunnskap om boligmarkedet og dermed et bedre beslutningsgrunnlag for politiske og kommersielle aktører, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Statistikken henter tall…

Sterk april i boligmarkedet

Relevance: 3%      Posted on: 4. mai 2016

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 1,4 prosent i april måned. Korrigert for sesongvariasjoner viser tallene fra Eiendom Norge at gikk prisene opp med 0,6 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 5,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden. - April har vært en ganske normal måned på landsbasis med bra omsetningsvolum og solid prisvekst. Trenden med store regionale forskjeller fortsetter, hvor Oslo og Hamar topper prisveksten. På Sørvestlandet ser vi en noe mer moderat utvikling generelt. I Stavanger ser vi en flat prisutvikling som, sett i sammenheng med utviklingen tidligere i år, indikerer at Stavanger-markedet begynner å…

Sterk økning i hyttesalget

Relevance: 3%      Posted on: 29. oktober 2020

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var en sterk økning i antall fritidsboliger sammenlignet med samme periode i fjor. Det ble omsatt 5520 fritidsboliger i 3. kvartal i år. Det er en økning på hele 48 prosent i forhold til samme periode i fjor. Økt fokus på ferie i eget land som følge av koronapandemien, er trolig hovedårsaken til den sterke økningen. Det var også en merkbar økning i boligsalget i 3. kvartal. Det ble solgt 38 131 boliger i perioden, noe som er 4,8 prosent flere salg enn i 3. kvartal i 2019.

Svak prisoppgang på boliger

Relevance: 3%      Posted on: 16. oktober 2018

Bruktboliger økte i tredje kvartal i gjennomsnitt med 0,4 prosent på landsbasis. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at boligprisene i Oslo, Bergen og Stavanger har vært omtrent uforandret mellom 2. og 3. kvartal, mens de i Trondheim sank med 1,2 prosent. Den sterkeste prisøkningen var i Hedmark og Oppland, 2,3 prosent, og Nord-Norge, 2,2 prosent. Boligprisene er i gjennomsnitt nå 3,0 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Den sterkeste økningen har vært på Sør-Østlandet med 5,0 prosent, fulgt av Hedmark og Oppland med 4,5 prosent og Oslo med Bærum med 4,0 prosent. Trondheim var den eneste regionen…

Kommentarer til Finanstilsynets anbefalinger

Relevance: 3%      Posted on: 17. mars 2015

Kommentar til Finanstilsynet forslag for å dempe veksten i boligpriser og kredittveksten i den norske husholdningssektoren. Finanstilsynet har foreslått å forskriftsfeste krav til utlånspraksis for boliglån. Forslaget innebærer en innsnevring av bankenes skjønnsutøvelse som vil bidra til en strammere utlånspraksis. Les Finanstilsynets brev til Finansdepartementet her. Norges Eiendomsmeglerforbund vil knytte noen kommentarer til Finanstilsynets anbefalinger. - Vi deler finansmyndighetenes bekymring for et galopperende boligmarked med en ukontrollert pris- og gjeldsspiral. Vi tror likevel at tiltak på kreditsiden vil ha begrenset effekt på kort sikt. Boligmarkedet er preget av ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Det er over tid bygget for få…

Prisvekst på nye boliger

Relevance: 3%      Posted on: 12. juni 2019

Nye boliger har i gjennomsnitt steget med 5,9 prosent fra første kvartal 2018 til samme tid i år. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var nye blokkleiligheter og småhus som i perioden hadde en vekst på 6,9 prosent. Fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 steg prisene med 0,7 prosent. Prisene er målt på salgstidspunktet. Nye eneboliger har blitt 3,5 prosent dyrere fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019. Prisene økte med 1 prosent fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019.  Prisene er målt på ferdigstillelsestidspunktet. Prisene på brukte boliger i alt økte med 3…

Færre boliger, men flere hytter solgt i 2. kvartal 2016

Relevance: 3%      Posted on: 12. august 2016

Det ble solgt 6 prosent færre boliger i 2. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette viser nye tall fra SSB. Nedgangen er størst i Oslo og Rogaland som hadde nesten 30 prosent færre boligsalg. Derimot økte salget av fritidsboliger i samme periode med 9 prosent. I alt ble det tinglyst 48.400 omsetninger av fast eiendom i 2. kvartal 2016. Samlet verdi av de omsatte eiendommene utgjorde 101,6 milliarder kroner. Dette er på samme nivå som i 2. kvartal året før. Dette viser tall som SSB la frem fredag 12. august.  Størst nedgang i Oslo og Rogaland To deler…

Fall i nyboligsalget

Relevance: 2%      Posted on: 15. juni 2017

Salget av nye boliger så lang i år viser en nedgang på åtte prosent i forhold til samme periode i fjor. Ferske tall fra Boligprodusentenes forening viser at det fortsatt selges mange nye boliger, men at salgstakten ikke er like bratt som vi så i fjor. Salget av småhus øker (+ 26 prosent), mens salget av leiligheter og eneboliger ligger hhv. 16 % og 13 % under fjoråret, skriver Boligprodusentene i en pressemelding. Totalt er det solgt  34 602 nye boliger det siste året. Bygges mye Statistikken viser at det godt fart i byggingen av nye boliger. Så langt i år ligger…

Færre interessenter på visninger

Relevance: 2%      Posted on: 13. juli 2017

Eiendomsmeglerne opplevde at det var færre på visninger i mai og juni i år enn på samme tid i fjor. Det viser tall fra NEFs undersøkelse Meglerinnsikt. Norges Eiendomsmeglerforbunds undersøkelse "Meglerinnsikt" ble gjennomført i slutten av juni og begynnelsen av juli. Og i denne undersøkelsen svarer et flertall av eiendomsmeglerne at det i mai og juni har vært færre på visningene enn i fjor. Var det flere eller færre på visninger i mai-juni i år enn i fjor? Tallene viser at 51,8 prosent av de som svarer mener det var færre på visningene i mai og juni enn på samme…

Prisvekst på nye boliger

Relevance: 2%      Posted on: 17. september 2020

Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt økt med 3,8 prosent det siste året. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nye boliger i gjennomsnitt steg med med 3,8 prosent fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020, mens prisen på brukte boliger til sammenligning steg med 2,3 prosent i samme periode. Leiligheter og rekkehus økte mest Statistikken viser videre at prisene på nye leiligheter og rekkehus har økt med 4,3 prosent det siste året, mens nye eneboliger har hatt en prisstigning på 2,6 prosent.

Utflating i prisen på nye boliger

Relevance: 2%      Posted on: 20. september 2017

Prisutviklingen på nye boliger viser en utflating i andre kvartal 2017. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det fortsatt var vekst i nyboligprisene i 2. kvartal, men at veksten var lavere enn foregående kvartaler. Nye eneboliger har blitt 0,9 prosent dyrere siden 2. kvartal 2016. For å finne en like lav årsvekst må vi helt tilbake til 2. kvartal 2010. Fra 1. kvartal til 2. kvartal i år har prisene imidlertid økt med 1,4 prosent, ifølge Prisindeks for nye boliger. Prisene er målt på ferdigstillelsestidspunktet, skriver SSB på sine nettsider. Svak økning på leiligheter Prisene på nye blokkleiligheter og…

Høy boligproduksjon – lavere salg

Relevance: 2%      Posted on: 14. september 2017

Igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger over fjoråret, mens salget ligger godt under. Ferske tall fra Boligprodusentenes forening viser at igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger åtte prosent over samme tid i fjor. Samtidig har salget av nye boliger en nedgang på 18 prosent i den samme perioden. For augustmåned er nedgangen hele 33 prosent sammenlignet med august 2016. - Den høye igangsettingen er et resultat av godt salg over lang tid, sier Jæger. De 12 siste månedene er det igangsatt 32.658 boliger, og vi ser at boligmarkedet jevnt over er i balanse nå, Per Jæger,…

Økning av sekundærboliger i Oslo i 2017

Relevance: 2%      Posted on: 13. mars 2018

Antallet sekundærboliger i Oslo økte med 1276 i 2017, viser en fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Det ble 1276 flere sekundærboliger i Oslo i 2017 enn det var i 2016. De viser tall fra Sekundærboligundersøkelsen til Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Tallene ble presentert tirsdag på NEFs konferanse "Boligmarkedet - Friskmeldt?". Totalt var det 53.093 sekundærboliger i Oslo i 2017 viser statistikken. Dette utgjør 15,88 prosent av den totale boligmassen i Oslo. En økning fra 15,63 prosent i 2016. -Tallene viser en jevn økning i antallet sekundærboliger gjennom 2017. Dette kan komme litt overraskende på noen, men følger den…

Stabilt antall førstegangskjøpere første halvår i Norge

Relevance: 2%      Posted on: 15. august 2018

Tallene for første halvår 2018 viser en forholdsvis stabil andel førstegangskjøpere sammenlignet med første halvår tidligere år. Dette viser nye tall i Førstegangskjøperundersøkelsen til Norges Eiendomsmeglerforbund. Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita analyserer fortløpende antallet førstegangskjøpere i Norge. Dette er halvårsoppdateringen for første halvår 2018. Analysen omfatter «etableringsfasen» i aldersgruppen 20-39 år som kjøper boliger i fritt salg. Tallene er en del av rapporten NEF og Ambita presentert under Arendalsuka med tall for førstegangskjøpere og sekundærboliger. Last ned: NEF og Ambita-rapporten august 2018 Tallene for første halvår 2018 viser en forholdsvis stabil andel førstegangskjøpere sammenlignet med første halvår tidligere år, men det er…

Uvanlig sterk boligprisvekst i mars

Relevance: 2%      Posted on: 5. april 2016

Etter en relativt svak prisutvikling i boligmarkedet i februar, reagerte markedet med å heve gjennomsnittsprisen med 1,9 prosent i mars. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,2 prosent fra forrige måned, viser tall fra Eiendom Norge. Boligprisene er nå 5,6 prosent høyere enn for 12 måneder siden. Den tidlige påsken førte imidlertid til at det ble solgt 25 prosent færre boliger i mars i år enn på samme tid i fjor. Det ble totalt solgt 6.473 bruktboliger i mars. Ved utgangen av mars var det 11.543 boliger til salgs, noe som er 4,8 prosent flere enn for ett år siden.…

Hvordan kan de unge få plass i boligmarkedet?

Relevance: 2%      Posted on: 15. august 2018

Unges mulighet til å komme inn i boligmarkedet var tirsdag tema for debatt under Arendalsuka. Temperaturen var høy i debatten som NEF arrangerte sammen med Huseiernes Landsforbund og NBBL. Tallenes tale er klar, i 2018 ser vi flere steder i landet de høyeste boligprisene noensinne. Boligprisene stiger mer enn vanlig prisstigning, og langt over inntektsveksten. Dette skjer samtidig med at husholdningenes gjeldsgrad øker mer enn inntektene. Tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita viser at førstegangskjøperne i boligmarkedet blir eldre og færre. I 2007 var det 67.084 førstegangskjøpere på landsbasis. I 2017 var antall førstegangskjøpere redusert til 54.577. Det er en nedgang på nesten…

Endringer i lover med virkning fra 1. januar 2020

Relevance: 2%      Posted on: 10. januar 2020

Av: advokat Nina Fodstad Skumsrud, fagsjef NEF   Ny forsinkelsesrentesats fra 1. januar 2020  Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes som forskrift hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng.   Fra 1. januar 2020 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 9,50 %, dette er en økning på 0,25 prosentpoeng fra 1. juli 2019.   Du finner en kalkulator for beregning av forsinkelsesrenten her: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/kalkulator-for-forsinkelsesrenten/id475428/  Eierseksjonsloven – eierskiftegebyr og skjerpet ervervsbegrensning    Som vi tidligere har skrevet om er det gjort flere endringer i eierseksjonsloven, og endringene trådte i kraft…

Økning i sekundærboliger i Oslo første kvartal 2018

Relevance: 2%      Posted on: 14. august 2018

En oppdatert sekundærboliganalyse fra NEF og Ambita viser at antallet sekundærboliger øker i Oslo i 1. kvartal 2018. Antallet sekundærboliger i Oslo øker i første kvartal 2018. Dermed fortsetter trenden fra 2017 med at antallet sekundærboliger i Oslo øker. Grafen over viser antallet i første kvartal (mørk blå søyle) sammenlignet med totaltall ved utgangen av de foregående årene. Totalt er det 53.331 sekundærboliger i privat eie i Oslo ved utgangen av første kvartal 2018. Tallet viser hvor mange boliger som er eid av privatpersoner som selv ikke bor i boligene. Analysen er presentert i en ny rapport om sekundærboliger og førstegangsboligkjøpere…

Flat prisutvikling på nye boliger

Relevance: 2%      Posted on: 19. september 2018

Prisutviklingen på nye boliger har i gjennomsnitt vært relativt flat det siste året viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det har det har det seneste året vært vært prisoppgang for nye eneboliger, mens det på den andre siden har vært en har det vært en nedgang for prisene på nye leiligheter i den samme perioden. Nye boliger har totalt hatt en svak nedgang på 0,3 prosent fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018. Prisene har også siste kvartalet vist en svak nedgang på 0,4 prosent. Statistikken fra SSB viser at prisene på nye eneboliger har økt med 4,4 prosent…

Råsterke boligpristall

Relevance: 2%      Posted on: 3. juli 2020

Ferske boligpristall viser en veldig sterk utvikling i juni måned. I gjennomsnitt steg boligprisene i Norge med 0,8 prosent i juni 2020, viser tall fra Eiendomsverdi, Finn.no og Eiendom Norge Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent. Boligprisene er nå 3,5 prosent høyere enn for et år siden. - Dette er råsterke tall for juni som normalt er en måned med svak prisutvikling! Omsetningsvolumene er tilbake på svært høye nivåer og prisutviklingen har gått fra brems i mars og april til full gass i mai og juni. Paradoksalt nok er koronaeffekten positiv for boligmarkedet. Boligmarkedet framstår som bunnsolid, husholdningenes…

Prisvekst på nye boliger

Relevance: 2%      Posted on: 12. desember 2018

Nye boliger har i gjennomsnitt steget i pris med 4,2 prosent det siste året. Ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at prisene på nyproduserte boliger også har hatt en oppgang fra 2. til 3. kvartal i år på 1,7 prosent. - Utviklingen i markedet for nye boliger reflekterer at balansen mellom tilbud og etterspørsel er bedre enn på lang tid. I 2017 bremset etterspørselen etter nye boliger kraftig opp som følge av stor usikkerhet i markedet. Gjennom 2018 er markedet gradvis normalisert og utsiktene for 2019 er positive, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Mest på blokker Prisoppgangen har…

Sterk prisvekst i hyttemarkedet

Relevance: 2%      Posted on: 18. juni 2021

Fersk statistikk for hyttemarkedet for første halvår av 2021, viser både en sterk prisvekst og vekst i antall salg. Prisene for fritidsboliger steg med 12,6 prosent i første halvår 2021, viser tall fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge. Statistikken viser videre at den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2.888.516 kroner. Den sterke pris- og etterspørselsveksten skyldes i all hovedsak effekter av koronapandemien. Begrensede muligheter til å reise utenlands, og at flere det siste halvannet året også har hatt fleksibelt arbeidssted og brukt fritidsboligen til hjemmekontor, har ført til et stort trykk i hyttemarkedet. Prisene økte mest for fjellhytter som…

60 prosent kjøper sin første bolig sammen med andre

Relevance: 2%      Posted on: 14. desember 2020

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 14. desember 2020 En ny indeks fra NEF og Ambita viser hvor stor andel av førstegangskjøpere som faktisk kjøper en bolig alene eller sammen med andre. Dette er en indikator på hvor vanskelig/lett det er for førstegangskjøperne å etablere seg på ulike steder i landet.  Samkjøperindeksen er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse. Samkjøperindeksen viser at det på landsbasis er ca. 60 prosent av førstegangskjøperne som kjøper bolig sammen med andre. Andelen førstegangskjøpere som kjøper sammen med andre har falt de siste 10 årene fra rundt 65 prosent til knappe 60 prosent. - Trenden må ses i…

Samarbeid for å øke innsikten

Relevance: 2%      Posted on: 28. juni 2018

Statistikksamarbeidet mellom Ambita og Norges Eiendomsmeglerforbund kom i gang som en følge av utviklingen i boligmarkedet og regjeringens arbeid med nye låneforskrifter. NEFs Carl O. Geving tok derfor kontakt med administrerende direktør i Ambita, Stig W. Seljeseth, for å høre om de satt på noen data som kunne brukes for å tilføre debatten ny og bedre informasjon. Av: Svein Strømnes - Jeg synes at det var en veldig god ide da Carl kom med forslaget om vi blant annet kunne finne ut om hvem som kjøper sekundærboliger, sier Stig W. Seljeseth til Eiendomsmegleren. - Vi sitter på enormt mye eiendomsdata…

Bra salg i nyboligmarkedet

Relevance: 2%      Posted on: 14. juni 2016

Salget av nye boliger de siste 12 månedene ligger fire prosent over samme periode i fjor. Nye tall fra Boligprodusentenes forening viser at det i løpet av de siste året har blitt solg over 31 000 nye boliger. Leilighetsmarkedet og eneboligmarkedet ligger henholdsvis åtte prosent og tre prosent over fjoråret, mens småhusmarkedet ligger sju prosent under. Ser vi mai måned isolert, ble det solgt 14 prosent flere boliger enn i mai i fjor. Mye ingangsetting Det meldes også om svært god aktivitet i byggebransjen. - Igangsettingen i mai endte hele 29 prosent over samme måned i fjor, fortsetter Jæger. Vi har nå tatt igjen…

Nedgangen i nyboligsalget fortsetter

Relevance: 2%      Posted on: 14. november 2017

Trenden med lavere salg av nye boliger fortsatte også i oktober. Nye tall fra Boligprodusentenes forening viser at nedgangen i salget av nye boliger så langt i år har gått ned med 21 prosent i forhold til i fjor. Salget av leiligheter og eneboliger ligger henholdsvis  35 prosent og 12 prosent under fjoråret. De siste 12 månedene er det solgt 30 563 boliger. - Et lyspunkt er at det er solgt 13 prosent flere småhus i år enn i fjor på samme tid ,sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding. Færre igangsettinger Nedgangen i salget har også…

Økning i boligbyggingen

Relevance: 2%      Posted on: 25. januar 2017

Det ble i 2016 igangsatt bygging av flere boliger enn på mange år. Totalt ble det igangsatt bygging av 31 278 nye  boliger i 2016, noe som er økning med 4 prosent sammenlignet med 2015, viser tall fra Boligprodusentenes forening. Det er igangsetting av småhus som øker mest med 9 prosent, mens leiligheter øker med 5 prosent. Eneboliger har en liten nedgang på 2 prosent. 54 prosent av det som ble igangsatt i 2016 var leiligheter Det bygges mest boliger i Akershus (14,0 prosent) etterfulgt av Oslo (13,5 prosent) og Sør-Trøndelag (12,3 prosent). Godt salg Det var også et godt…

Hvor er boligmarkedet på vei?

Relevance: 2%      Posted on: 26. oktober 2017

Boligmarkedet er på manges lepper, og det er mange som har tanker om hvor det er på vei. På NEFs konferanse i Oslo Konserthus 26. oktober fikk du høre mange innlegg om status og mulige framtidsscenarioer for boligmarkedet  i Norge. Både Samfunnsøkonomisk Analyse ved Andreas Benedictow, og Nerja Macic fra Prognosesenteret la fram tall som viste hvordan de vurderte situasjonen i boligmarkedet og hvordan de tror utviklingen vil bli framover. Selv om de begge bruker mye av det samme bakgrunnsmaterialet, hadde de tolket det litt forskjellig og det utslagene ble deretter. Samfunnsøkonomisk Analyse hadde et relativt pessimistisk syn på boligmarkedet…

Økning i salg av hytter

Relevance: 2%      Posted on: 30. april 2020

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser en betydelig økning i salget av hytter i første kvartal av 2020 sammenlignet med samme periode i fjor. Det ble rapportert om mange omsetninger av fritidsboliger på fjellet etter nyttår fram koronapandemien satte kraftig brems på omsetningene 12. mars. Etter hytteforbudet ble opphevet 20. april er tilbakemeldingene fra eiendomsmeglere rundt om i landet at salget har tatt seg kraftig opp igjen. Dette gjelder både for fritidsboliger på fjellet og ved sjøen. Usikkerheten rundt når man kan reise til utlandet igjen har bidratt til å løfte hyttemarkedet opp igjen. Tallene fra SSB viser at det…

Positiv trend i boligbyggingen

Relevance: 2%      Posted on: 15. november 2016

Igangsettingstallene for boligbygging i oktober viser en sterk vekst i forhold til samme periode i fjor. Nye tall fra Boligprodusentenes Forening viser at igansettningen av nye boliger i oktober 2016 var 26 % over oktober i fjor. Igangsettingen den siste 12 måneder ligger 5 % over foregående 12 måneder og trenden er økende. - Oktober 2016 er den beste oktober-måneden vi har målt, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Salget på et godt nivå Salgstakten på de nye boligen er også svært positive i forhold til fjoråret, og det er spesielt i leilighetsmarkedet det er en sterk økning. Totalt…

Store forskjeller på nytt og brukt

Relevance: 2%      Posted on: 31. mars 2016

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er store regionale forskjeller på nye og brukte eneboliger. SSB skriver på siden nettsider at kvadratmeterprisen for en brukt enebolig i 2015 i gjennomsnitt 69,2 prosent av prisen for en ny enebolig, mot 68,4 prosent i 2014. Nye eneboliger fullført i 2015 kostet i gjennomsnitt 31 906 kroner per kvadratmeter inklusive tomt. Kvadratmeterprisen for brukte eneboliger som ble omsatt samme år var i gjennomsnitt 22 068 kroner. Gjennomsnittsprisen steg med ca. 1000 kroner for både nye og brukte eneboliger sammenlignet med året før. Store regionale forskjeller Det er store regionale forskjeller i både…

Sterk vekst i hyttesalget

Relevance: 2%      Posted on: 25. september 2020

Det har så langt i år blitt solgt 36,6 prosent flere fritidsboliger enn på samme tid i fjor. Det viser tall fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi AS og Finn Eiendom. Les også: Dette skal du se etter når du kjøper hytte på fjellet Statistikken for omsetninger av fritidsboliger viser at det i 2020 har blitt omsatt 6 276 hytter på fjellet, ved sjøen og i innlandet. Økningen i antall salg av hytter kommer på toppen av veksten det har vært de siste tre årene, og at det har blitt bygget mange nye hytter. Fjellkommunene opplever flest omsetninger, hvor det har blitt omsatt…

Svak boligprisutvikling i februar

Relevance: 2%      Posted on: 3. mars 2016

Februar er vanligvis en sterk måned i boligmarkedet, men i februar 2016 viser utviklingen en svak oppgangang på 0,2 prosent. Oslo var blant annet den eneste av de store byene som opplevede vekst i boligprisne i februar i år.   Flat boligprisutvikling i februar Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,2 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 4,4 prosent høyere enn for 12 måneder siden, viser tall fra Eiendom Norge basert på bruktboligomsetningen gjennom Finn.no. Det ble solgt 6.401 bruktboliger i februar, en nedgang på 4,4 prosent sammenlignet med februar 2015. Ved utgangen av februar var det 11.596 boliger…

SSB: Blokkleiligheter steg mest

Relevance: 2%      Posted on: 12. januar 2017

Blokkleiligheter steg mest i pris i 4. kvartal 2016, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I gjennomsnitt steg boligprisene med 2,7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2016. Tallene fra SSB viser videre at prisene i samme tidsrom steg mest på blokkleiligheter med hele 4,4 prosent, mens enebolig og småhus hadde en prisvekst på henholdsvis 1,9 og 1,8 prosent. Mest i Oslo og Akershus Boligprisene i Oslo og Akershus økte mest, med respektive 5,2 og 4,7 prosent fra 3.til 4. kvartal 2016. Nord-Norge er også blant regionene med høyest vekst i boligprisene, med 3,8 prosent økning fra 3. kvartal. Stavanger og…

SSB: Sterkest boligprisvekst på leiligheter

Relevance: 2%      Posted on: 14. oktober 2016

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var blokkleiligheter som steg mest i 3. kvartal. På landsbasis gikk boligprisene i gjennomsnitt opp med 3,2 prosent i 3. kvartal. Hvor prisene på leiligheter steg med 4,6 prosent, mens småhus og eneboliger en prisvekst på henholdsvis 3,6 og 2,4 prosent. Sterkst vekst i Oslo og Bergen Boligprisene i regionene Oslo med Bærum og Vestlandet utenom Bergen økte mest, respektive 6,2 og 5,7 prosent fra 2. til 3. kvartal, mens boligprisene i Stavanger har vært uforandret i perioden. Fra 3. kvartal 2015 til samme kvartal i 2016 steg de gjennomsnittlige boligprisene med 8,0 prosent. Den…

Lavere terskel for førstegangskjøpere

Relevance: 2%      Posted on: 7. mai 2019

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 07. mai 2019 En ny analyse fra NEF og Ambita viser en klar trend i boligmarkedet. Det blir stadig flere førstegangskjøpere. Tallene for første kvartal 2019 viser det tredje høyeste antallet førstegangskjøpere i et 1. kvartal på 10 år. Rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse og er en oppdatering av den løpende statistikken NEF og Ambita leverer om førstegangskjøpere og sekundærboliger. – Det er gledelig å konstatere at god balanse mellom tilbud og etterspørsel har åpnet markedet for flere førstegangskjøpere. Hvis den moderate prisutviklingen vedvarer gjennom 2019 får vi sannsynligvis det høyeste antall førstegangskjøpere på…

Her er kommunene med høyest eiendomsskatt

Relevance: 2%      Posted on: 21. juni 2016

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 270 kommuner har eiendomsskatt på boliger i 2016. Dette er 20 flere enn i 2015. Her ser du kommunene der eiendomsskatten er høyest. Statistisk Sentralbyrå samler hvert år inn tall for eiendomsskatten i Norge. Midt i juni ble tallene for 2016 offentliggjort, og de viser at innbyggerne i Rakkestad i Østfold har den tvilsomme fornøyelsen av å betale høyest eiendomsskatt i Norge i år. For en bolig på 120 m2 må en Rakkestad-beboer ut med hele 9400 kroner i snitt i eiendomsskatt i 2016, viser tallene. Til sammenligning må innbyggere i Finnøy i…

Slik klager du på ligningsverdien

Relevance: 2%      Posted on: 27. mars 2017

Ligningsverdien på boligen din settes ut fra boligverdien. Du kan klage hvis verdien er satt for høyt i forhold til faktisk markedsverdi på boligen. Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen Ligningsverdien (eller formuesverdien som det nå formelt heter) settes ut fra verdien på boligen. Ligningsverdien er 25 prosent av boligens markedsverdi for primærboliger, og 90 prosent av boligverdien for sekundærboliger. Dette er tall for skatteåret 2017. Tall for andre skatteår, se tabell nederst i saken. Ligningsverdien har betydning for formuesskatten, men også for eiendomsskatten i en del kommuner. SPØRSMÅL? Innlegget er skrevet av Carsten Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen hos…

SSB: Rekordmange omsetninger av eiendom

Relevance: 2%      Posted on: 26. oktober 2018

Forrige kvartal ble det omsatt eiendom for 130 milliarder kroner, noe som er den høyeste omsetningsverdien som er registrert i løpet av et kvartal. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 3. kvartal var 51 000 omsetninger av fast eiendom. Det er 650 flere enn i samme kvartal i 2017, og hadde en økning i samlet verdi med 7 prosent. Boligeiendommer og fritidseiendommer utgjorde 90 prosent av antall omsetninger av fast eiendom. Gjennomsnittsboligen på eiet tomt som ble omsatt kostet 3,8 millioner kroner, mens gjennomsnittet for bolig på festet tomt var 3,2 millioner kroner. Flere salg i borettslag Antallet omsetninger av boliger i borettslag…

Sterk vekst i hyttemarkedet

Relevance: 2%      Posted on: 29. april 2021

Hyttemarkedet var rekordsterkt i første kvartal, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det ble solgt 49 prosent flere hytter i årets første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Totalt ble det solgt litt over 3 600 hytter og fritidsboliger i 1. kvartal 2021. Det var økning i omsetningen av hytter i alle fylkene. Flest hytter skiftet eier i Innlandet og Viken og Oslo., mens omsetningsøkningen var størst i Agder, med en vekst på 90 prosent fra i fjor. Flest hyttesalg i Trysil, Hol og Vinje Trysil, Hol og Vinje var de tre fjellhyttekommunene hvor det var flest omsetninger, mens Tinn…

De fleste voksne eier egen bolig

Relevance: 2%      Posted on: 1. april 2016

84 prosent av den voksne befolkningen i Norge bor i en bolig som husholdningen selv eier. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser også at den vanligste boformen i Norge er i enebolig. Hele seks av ti voksne gjør det. Utleiemarkedet utgjør dermed en relativt liten del av det totale markedet. Bare 16 prosent av alle voksne bor i en bolig de leier, og for mange av de som gjør det er det bare en midlertidig løsning. Enten som et steg på vei mot å bli boligeier eller i forbindelse med for eksempel boligskifte eller samlivsbrudd. Undersøkelsen til SSB viser at andelen kvinner og menn fordeler seg nokså…

Beste rente på boliglån i mai: Renteøkningen nærmer seg, sjekk renten din nå!

Relevance: 2%      Posted on: 23. mai 2018

Når sjekket de renten deres sist? Hvis det er en stund siden, er det på tide å gjøre det nå! Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen Det ligger fortsatt an til renteøkning til høsten. Og for deg som har boliglån betyr det litt dyrere lån hver måned. Men neppe mer enn at du klarer det fint. SPØRSMÅL? Har du spørsmål til boligkjøp, boligsalg eller eiendomsmegling? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen gir forbrukere gratis rådgivning. Ring på telefon 4000 01 02 eller send et spørsmål her! Men ved å prute i banken nå, er du rustet til renteoppgangen som kommer! Under ser…

Moderat prisvekst i boligmarkedet

Relevance: 2%      Posted on: 6. mai 2019

Boligprisene steg i gjennomsitt med 0,8 prosent i april måned. Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for et år siden, viser tall fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge. – Boligmarkedet er for tiden svært stabilt og velfungerende, og alt tyder på at det vil vedvare. Riktignok er det regionale variasjoner, men markedet er gjennomgående preget av en trygghet som utløser god etterspørsel. Den moderate prisutviklingen åpner markedet for flere interessenter, og bidrar til den høye aktiviteten, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. Stor aktivitet Det bli i april solgt 7850 boliger i Norge. Dette er 2,8…

Nye regler fra 1. juli: Boliglånsforskrift og forsinkelsesrente

Relevance: 2%      Posted on: 2. juli 2018

Inngangen til juli markerer også at nye regler trer i kraft. For boligmarkedet er det to viktige regler som nå er endret; boliglånsforskriften og reglene om forsinkelsesrenter. Boliglånsforskriftens endringer trer i kraft fra 1. juli. Endringene i forskriften ble kommunisert i juni, og i store trekk ble boliglånsforskriften videreført. Dette videreføres i boliglånsforskriften Her er de viktigste punktene som har vært i boliglånsforskriften til nå, og som nå videreføres: Man kan ikke låne over 5 ganger inntekten Man må ha 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig Bankene får litt fleksibilitet, og kan fravike reglene i 10 prosent av tilfellene,…

De aller fleste bor i egen bolig

Relevance: 2%      Posted on: 13. september 2017

De aller fleste menneskene i Norge bor i en bolig som de eier selv. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at rundt 80 prosent menneskene i Norge bor i en bolig husholdningen eier selv.  Andelen av har kun endret seg minimalt de siste årene. Vi finner den største eierandelen i gruppen par med store barn . Her er det 93 prosent bor i en bolig som husstanden eier. Andelen er noe lavere blant par med små barn –86 prosent. Færre enslige Blant enslige forsørgere er eierandelene betydelig mindre. Over halvparten av eneforsørgere med små barn leier boligen, mens én av fire…

Boligmarkedet som forventet i august

Relevance: 2%      Posted on: 4. september 2019

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 1,9 prosent nominelt i august. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent, viser ferske tall fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. – Augusttallene fra boligmarkedet føyer seg godt inn i trenden vi har sett så langt i år med høyt volum og moderat prisstigning. Kjøpere har mye å velge mellom og det blir ofte en forhandlingssituasjon med selger før partene blir enige om en akseptabel pris, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. – Utsikter til moderat rentebelastning i årene som kommer i kombinasjon med et godt boligtilbud bidrar til…

Sterk januarmåned i boligmarkedet

Relevance: 2%      Posted on: 3. februar 2017

Januarmåned pleier å være en sterk måned i boligmarkedet, og slik ble det også i år. Nye tall viser boligprisene steg med 2,8 prosent i januar 2017 og er nå 12,4 prosent høyere enn for 12 måneder siden. - Boligmarkedet i 2017 har fortsatt der 2016 sluttet. De geografiske forskjeller er stadig store og det ekstraordinære prispresset i Oslo-regionen ser ut til å vedvare. Omsetningen går svært raskt i dette området. Vi ser ikke noen snarlig endring på denne situasjonen all den tid det er boligtørke i pressområdene. På sikt vil det blir det frigjort en del bruktboliger i markedet…

«Boligmarkedet 2018» – last ned innleggene

Relevance: 2%      Posted on: 13. mars 2018

Er boligmarkedet i Norge friskmeldt? Dette var et av spørsmålene foredragsholderne på "Boligmarkedet 2018" i Oslo Konserthus skulle svare på tirsdag 13. mars. Her kan du laste ned innleggene til de forskjellige foredragsholderne. (trykk på tittelen på foredraget) Fersk konjunkturrapport med prognoser for boligbygging og boligprisvekst nasjonalt og regionalt frem til 2020 v/ Andreas Benedictow, økonom i Samfunnsøkonomisk analyse Hvordan ta økte markedsandeler i nyboligmarkedet med kvalitet og bærekraft? v/ Kjell Kvarekvål, direktør markedskommunikasjon JM Norge AS Boligmarkedet og finansiell stabilitet v/ Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør i Finanstilsynet   Makroforholdene som påvirker boligmarkedet mest v/ Jeanette Strøm Fjære, makroøkonom i DNB…

Mer moderat vekst i boligmarkedet

Relevance: 2%      Posted on: 5. april 2017

Boligprisene i mars måned viser på landsbasis en mer moderat vekst enn vi så på samme tid i fjor. I gjennomsnitt steg prisene med 0,7 prosent i mars 2017. - Boligmarkedet er stadig preget av regionale forskjeller i balansen mellom tilbud og etterspørsel. Den lave renten og en differensiert boliglånsforskrift gjør at svake markeder unngår fall. Pressområdene vil fortsatt være preget av at det tar tid å bygge nok boliger til å møte etterspørselen. Etter ekstremåret 2016 kan vi med glede konstatere en mer moderat boligprisutvikling i 2017. Oslo-regionen ligger an til å få et mer normalt «vårslipp», samtidig som…

Nordmenn mer optimistiske

Relevance: 2%      Posted on: 23. august 2016

Det norske folket har ristet av seg sjokket av lavere oljepris og reduserte investeringer i oljenæringen. Forventningsbarometeret for 3. kvartal viser at befolkningen har større tro på økonomien fremover. Hovedindikatoren viser denne gangen fortsatt en liten overvekt av pessimistiske svar. Oppgangen fra forrige måling er imidlertid et tidlig tegn på at stemningen i folket er i ferd med å snu. – Vi ser en overvekt av positive svar i de fleste aldersgrupper, i de ulike landsdelene og i de forskjellige inntektsgruppene. Selv i vår hardest rammede landsdel, Sør/Vestlandet, registrerer vi en sterk økning i fremtidstroen, sier administrerende direktør i Finans…

Beste rente på boliglån ved inngangen til 2018

Relevance: 2%      Posted on: 2. januar 2018

Ved å prute på renten i banken - eller bytte bank - kan du fort få et halvt prosentpoeng bedre rente enn du har i dag. Det blir over 600 kroner spart i måneden. Her er de beste rentene på boliglån ved inngangen til 2018. Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver i Norges Eiendomsmeglerforbund NB: Vi oppdaterer boliglånsoversiktene månedlig. Gå til denne siden for å finne siste oppdatering! Les mer her! Ble det litt høyt forbruk i julen? En enkel måte å spare penger på er å prute ned renten på boliglånet. Eller å bytte bank. Spørsmål og svar? Forbrukerrådgiveren for bolighandelen…

Vil gi vanskeligstilte barnefamilier mulighet til å eie bolig

Relevance: 2%      Posted on: 14. mai 2019

Regjeringen foreslår i revidert statsbudsjett å bevilge 118 millioner kroner ekstra til boligsatsing for vanskeligstilte barnefamilier. Om lag 450 vanskeligstilte barnefamilier vil kunne bli boligeiere i år med en kombinasjon av tilskudd og startlån. – Norsk økonomi går veldig bra. Det skapes nye jobber og flere kommer i arbeid. Samtidig har andelen barn i lavinntektshusholdninger økt. Regjeringen vil sørge for at flere kan ta del i velferdsutviklingen. Flest mulig av dem som vil, skal kunne eie egen bolig, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding. SSB presenterte tall forrige uke som viser at andelen personer i de lavere…

Boligprisvekst nesten over hele landet

Relevance: 1%      Posted on: 13. juli 2018

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i andre kvartal av 2018 var positiv boligprisvekst nesten i hele landet. - I juli 2018 kan vi konstatere at boligmarkedet nok en gang har reist seg og er på vei mot nye høyder. Korreksjonen i 2017 ble kortvarig. I følge SSBs ferske prisindeks for brukte boliger økte  prisene i 2. kvartal i alle storbyene unntatt Stavanger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. - Mange analytikere sliter med å forstå denne utviklingen, men så lenge folk har god inntekt, lav lånerente og troen på boligmarkedet er det sannsynligvis rom for…

Sterk november i boligmarkedet

Relevance: 1%      Posted on: 5. desember 2016

Boligmarkedet var uvanlig sterkt og steg med 0,1 prosent i november 2016. Dette skyldes i hovedsak en sterk vekst i Oslo-området. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,8 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 11,6 prosent høyere enn for 12 måneder siden, viser nye tall fra Eiendom Norge. - Overoptimistiske boligkjøpere bidra til boligbonanza i Oslo og deler av Østlandet. Mange av dem er desperate førstegangskjøpere med støtte fra foreldre med høy boligkapital. Problemet er at det virker som folk tenker at prisene skal stige inn i evigheten og derfor gir full gass for å komme seg på innsiden…

Nyboligsalget ned første halvår 2017 – igangsettinger opp

Relevance: 1%      Posted on: 8. august 2017

Nyboligsalget sank med 13 prosent første halvår i år sammenlignet med 2016. Samtidig økte iangsettingen med 6 prosent sammenlignet med fjoråret. Boligprodusentenes Forening presenterte onsdag tall for første halvår 2017. - Vi har et høyt nivå både på salg og igangsetting, og vi opplever nå et boligmarked i balanse når vi ser Norge under ett, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. NEF: Ikke overraskende Carl O. Geving, administerende direktør i NEF er ikke overrasket over tallene som ble presentert: -I lys av rekordhøye salgstall i 2016 er det ikke overraskende at salget av prosjektleiligheter faller i 2017. Markedet i…

Økende optimisme i befolkningen

Relevance: 1%      Posted on: 22. november 2016

For første gang på over et drøyt år viser forventingsbarometeret en økende optimisme i norske husholdningers forventninger til egen økonomi. For første gang siden andre kvartal 2015 er optimistene i flertall i befolkningen. Dette viser Forventningsbarometeret for 4.kvartal. De siste årene har det vært vanlig at optimismen målt med hovedindikatoren faller fra tredje til fjerde kvartal. Det er ikke tilfelle i år, skriver Finans Norge i en pressemelding. – Forventningsbarometerets hovedindikator har nå forbedret seg tre kvartaler på rad. Det er en sterk indikasjon på at de spurte opplever at bunnen er nådd, og at summen av iverksatte tiltak har positive…

Økning i sekundærboliger fra januar til august 2017

Relevance: 1%      Posted on: 27. oktober 2017

Oktoberutgaven av sekundærboligstatistikken fra NEF og Ambita viser at det fra januar til august i 2017 ble flere sekundærboliger i Oslo. Nyeste oppdatering av sekundærboligstatistikken fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita ble presentert på NEFs Boligmarkedet-konferanse i Oslo torsdag 26. oktober. Flere sekundærboliger Til tross for at det har vært forholdsvis stille om sekundærboligkjøp i 2017 viser statistikken en jevn økning av antall sekundærboliger også inn i 2017. Totalt er det pr 1. august 2017 52.357 sekundærboliger i Oslo, viser tallene fra NEF og Ambita. Dette er 576 flere enn ved inngangen til året. I samme periode økte Oslo boligmasse med 1003…

Rekordmange førstegangskjøpere

Relevance: 1%      Posted on: 21. desember 2020

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 21. desember 2020 Andelen førstegangskjøpere fortsetter å øke, og den siste rapporten fra NEF og Ambita viser at tredje kvartal i år er det sterkeste tredjekvartalet i tiårsperioden det finnes statistikk for. En lengre periode med relativt lav boligprisstigning har lagt bedre til rette for førstegangskjøperne, mens det har synes mindre lukrativt å investere i sekundærbolig. Rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse. - Etter koronautbruddet har 0-rente forsterket aktiviteten blant førstegangskjøpere. Selv om prisveksten har vært frisk i 2020 har altså førstegangskjøperen hatt høyere kjøpekraft og sterkere kjøpevilje i år. Med rekordhøye omsetningsvolumer i fjerde…

Hva driver boligmarkedet?

Relevance: 1%      Posted on: 9. august 2017

Motivet for å lage NEF/Ambitas sekundærboligundersøkelsen har vært å gi politiske og kommersielle aktører bedre informasjon, og dermed et bedre beslutningsgrunnlag for å dempe de farlige svingningene i boligmarkedet, skriver administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i sitt tilsvar til spørsmålene som Handelsbankens Marius Gonsholt Hov har stilt ved sekundærboligundersøkelsen. Les hele kommentaren her. Våren 2016 mente flere kommentatorer, blant andre Hov i Handelsbanken, at man kunne se en klar trend med avmatning i boligprisene på tvers av samtlige fylker. NEF hadde klare indikasjoner på det motsatte, og advarte mot at ubalanser mellom tilbud og etterspørsel kunne drive…

Uvanlig sterk julimåned i boligmarkedet

Relevance: 1%      Posted on: 5. august 2020

Boligprisstatistikken for forrige måned viser en uvanlig sterk prisutvikling. Tallene fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at prisene steg med 0,4 prosent i juli 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent. Boligprisene er nå 5 prosent høyere enn for et år siden. - Boligprisfasiten for juli viser svært sterke tall! Trenden bekrefter at boligmarkedet kommer styrket ut av koronakrisen. Markedet drives opp av lave renter og høy tillit i husholdningene. Vi forventer en sterkere utvikling enn normalt denne høsten, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Rekordmange salg I juli ble det solgt 6.821 boliger…

Fra nyttår: Maks fem ganger inntekt i lån – og strammere for de som vil kjøpe sekundærbolig i Oslo

Relevance: 1%      Posted on: 14. desember 2016

Fra nyttår kan ikke nye låntagere få mer lån enn fem ganger inntekten. De som skal kjøpe sekundærbolig i Oslo må ha 40 prosent egenkapital. De strengere kravene kommer i ny boliglånsforskrift fra regjeringen. Finanstilsynet foreslo i høst innstramminger i boliglånsforskriften. Etter høring og møter med bransjen - blant annet med NEF - kommer Regjeringen i dag med sitt forslag til innstramminger. Innstrammingene er ikke så stramme som Finanstilsynet foreslo. Finn dine tall på Bolig360.no Strengere for kjøp av sekundærboliger i Oslo – Boligprisveksten er høy i store deler av landet, men særlig i Oslo. Jeg har derfor valgt å…

Sterkere boligprisutvikling enn forventet

Relevance: 1%      Posted on: 3. juni 2021

Boligprisene steg med 1 prosent i mai. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent. Boligprisene er nå 11,3 prosent høyere enn for ett år siden, viser tall fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. Carl O. Geving Foto: Joakim Karlsen - Omsetningen av boliger er vedvarende høy og prisutviklingen nasjonalt er noe sterkere enn forventet, samtidig som osloprisene fortsetter å korrigere ned for tredje måne på rad. Det ligger an til en svakere prisutvikling framover ettersom renteeffekten og forbrukereffekten under pandemien går i revers når samfunnet normaliseres. I tillegg virker utlånsforskriften begrensende på gjeldsopptak, og særreglene i Oslo bidrar til…

Moderat prisutvikling i boligmarkedet

Relevance: 1%      Posted on: 4. desember 2019

Boligprisene i Norge sank i gjennomsnitt med 0,8 prosent nominelt i november. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent. Boligprisene er nå 3,1 prosent høyere enn for et år siden, viser tall fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. – Boligmarkedet 2019 er i ferd med å lande, og sjelden har vi sett et så velfungerende boligmarked gjennom et helt år. Tallene for november bekrefter trenden med et år som har gitt rekordmange boligsalg og moderat prisutvikling. Med stabile kredittvilkår og forutsigbare rentevilkår tror vi at balansen mellom tilbud og etterspørsel vil holde seg på omtrent samme nivå fremover, og…

Økning i antall førstegangskjøpere

Relevance: 1%      Posted on: 6. november 2019

Denne rapporten dokumenterer kvartalsvis utvikling i antall førstegangskjøpere og antall sekundærboliger i Q3 2019. Rapporten som er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita, viser blant annet: hvor mange førstegangskjøpere det erom de blir flere eller færreom de blir eldre eller yngrehva slags boligtyper de kjøperregionale forskjeller Og i for hold til sekundærboliger: beholdningen av sekundærboligerandelen sekundærboligene utgjør av samlet boligmassehva slags boliger som benyttes som sekundærboligregionale forskjeller ned til bydelsnivå for de fem største byene Førstegangskjøpere og sekundærboliger 2019 Q3Last ned Økning i antall førstegangskjøpere I 2017 kom boliglånsforskriften, som ved å stille særskilte krav til blant annet egenkapital…

Klar økning i antall førstegangskjøpere

Relevance: 1%      Posted on: 30. mars 2021

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 30. mars 2021 Antallet førstegangskjøpere økte klart de aller fleste steder i landet i 2020. Så langt har lave renter mer enn oppveiet de negative følgene av koronapandemien i dette markedet, viser den ferske førstegangskjøperrapporten fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Fjorårets 3. kvartal er det sterkeste tredjekvartalet vi har registrert i statistikkens historie, og vi må tilbake til 2011 for å finne et år med like mange førstegangskjøpere som i 2020. Svært lave renter etter koronautbruddet gir sterke incentiver til å kjøpe framfor å leie bolig. Det har utløst sterk prisvekst, spesielt i Oslo-regionen. Nå…

Oslo drar boligprisen opp

Relevance: 1%      Posted on: 3. juni 2016

Boligprisene steg med 1,1 prosent i mai 2016. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,2 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 7,3 prosent høyere enn for 12 måneder siden, viser tall fra Eiendom Norge . Det ble solgt 9.242 bruktboliger i mai, en økning på 4,8 prosent sammenlignet med mai 2015. Ved utgangen av mai var det 13.261 boliger til salgs, noe som er 8,5 prosent færre enn for ett år siden. Høyt tempo i Oslo Det er stor etterspørselen etter boliger over store deler av landet, men særlig i Oslo-regionen hvor boligene selges svært raskt. Dette kombinert med en lav…

Økt fokus gir resultater

Relevance: 1%      Posted on: 25. oktober 2017

Det økte fokus som eiendomsmeglerbransjen har hatt på hvitvasking de siste årene har gitt klare resultater i antall meldinger til Økokrim. Eiendomsmeglere plikter etter loven å melde fra hvis de opplever mistenkelige transaksjoner i forbindelse med eiendomshandler, og etter at bransjen sammen med myndighetene for et par år siden tok tak i problemstillingen har det gitt klare utslag. Tall NRK har fått fra Økokrim viser antallet hvitvaskingsmeldinger fra eiendomsmeglere gikk fra 45 i til 135 i 2016. Statistikken viser en ytterligere økning så langt i år hvor det har kommet inn hele 295 meldinger. - Eiendomsmeglerne har et viktig rolle…

– Ekstraordinær situasjon i boligmarkedet

Relevance: 1%      Posted on: 3. februar 2021

Sterk prisvekst i januar. Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 3,2 prosent i januar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent, viser tall fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. Statistikken viser visere at boligprisene i gjennomsnitt nå er 8,6 prosent høyere enn for ett år siden. Carl O. Geving - (Foto: Jonas Karlsen) - Vi har en helt ekstraordinær situasjon i boligmarkedet. Etter en lang periode med en sterkt rentedrevet etterspørsel er det færre boliger i omløp enn normalt. Dette tilbudsfallet forsterkes av at færre bruktboliger frigjøres for salg fordi det er vanskeligere å få kjøpt bolig nummer…

Liten økning av sekundærboliger i Oslo i 2016

Relevance: 1%      Posted on: 4. august 2017

Det ble 651 flere sekundærboliger i Oslo i 2016 enn det var i 2015. Det viser Sekundærboligstatistikken fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Norges Eiendomsmeglerforbund har sammen med boligdataselskapet Ambita laget en egen statistikk over hvor mange sekundærboliger som finnes. Statistikken dekker i første omgang Oslo. Sekundærboliger er boliger som eies av privatpersoner som ikke selv bor i disse boligene. Det vil typisk være utleieboliger, eller såkalt "hytte i byen". Les også: Dette er sekundærbolig Tallene i statistikken viser at det i 2016 var totalt 51.817 sekundærboliger i Oslo i 2016. Totalt var det i Oslo 331.492 boliger i Oslo. Det vil…

Boligprisene overrasket

Relevance: 1%      Posted on: 6. mai 2020

Boligprisutviklingen i april viste en overraskende sterk utvikling. Ferske tall fra Eiendomsverdi, Finn.no og Eiendom Norge viser at boligprisene i gjennomsnitt steg med 0,5 prosent i april. - Etter det første sjokket i mars har boligmarkedet hentet seg godt inn igjen i april, og fungerer nå mer eller mindre som før. Fallet i omsetningsvolum er lavere enn vi forventet før påske, og vi har en korrigert balanse mellom boligtilbud og etterspørsel som forklarer hvorfor boligprisene holder seg så godt i april, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Boligprisene er nå 1,2 prosent høyere enn for et år…

Provisjoner verden rundt: Norge blant de laveste

Relevance: 1%      Posted on: 28. desember 2016

Eiendomsmeglere i Norge har blant de laveste snittprovisjonene i verden viser en ny amerikansk undersøkelse. Gjennomsnittsprovisjonen for eiendomsmeglere lå i 2015 på 1,75 prosent i snitt. En ny amerikansk undersøkelse for 32 land viser at dette er blant de laveste snittprovisjonene i verden. Fem land er foran Norge på listen, alle med 1,5 prosent som snittprovisjon. (Tallene for første halvår 2016 viser at norske provisjoner synker videre, og var nede mot 1,5 prosent.) Lave provisjoner i Norden Undersøkelsen viser at eiendomsmeglerkunder i Norden og på de britiske øyer stort sett betaler 2 prosent eller under. Går vi sørover i Europa…

Normal boligprisutvikling i september

Relevance: 1%      Posted on: 3. oktober 2019

Boligprisene sank med 1,1 prosent nominelt i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent. Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden, viser tall fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. – Boligprisutviklingen i september er normal, samtidig som aktivitetsnivået i markedet er unormalt høyt. Markedet er i utgangspunktet svært godt balansert med et høyt boligtilbud, høye lønnsinntekter og stadig lave rentekostnader. Selv om styringsrenten er hevet, er det mest sannsynlig at den skal senkes på sikt og mange husholdninger forventer en lav rentebelastning tross høye lån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.…

Flere kjøper bolig sammen

Relevance: 1%      Posted on: 6. april 2021

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 6. april 2021 Samkjøperindeksen til Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita viser at andelen førstegangskjøpere som kjøper bolig sammen med andre steg mot slutten av 2020. Dette gjelder spesielt for Oslo. Samkjøperindeksen er en indikator på hvor dyrt det er for førstegangskjøperne å etablere seg på ulike steder i landet. Samkjøperindeksen har gjennomgående falt noe gjennom de siste 10 årene, fra rundt 65 prosent, til knappe 60 prosent. I fjerde kvartal 2020 kom det imidlertid en økning i samkjøp, som kan ses i sammenheng med tiltakende prisvekst. Trendbruddet er særlig markant i Oslo. Carl O. Geving (Foto.…

Fornøyde kunder må ikke være en sovepute

Relevance: 1%      Posted on: 10. mars 2018

Veldig mange forbrukere er fornøyde med tjenestene eiendomsmeglerne leverer, men det samtidig er rom for forbedringer, viser en brukerundersøkelse Finn.no nylig har gjennomført. Undersøkelsen viser også at andelen som velger å selge privat at falt gjennom de senere årene. Av: Svein Strømnes Når en kunde ønsker seg å kjøpe den samme tjenesten igjen er det et god tegne på at man har gjort mye riktig, og i undersøkelsen til Finn.no svarer 71 prosent de ville brukt samme eiendomsmegler som de brukte sist ved et framtidig salg av bolig. I motsetning til hva mange tror er ikke den oppnådde prisen det…

God balanse i boligmarkedet

Relevance: 1%      Posted on: 3. januar 2019

Tilveksten av nye primærboliger i Oslo var i 2018 på et nivå tilsvarende det vi så i 2013, 2014 og 2015, viser tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. De foreløpige tallene for 2018 viser en tilvekst av primærboliger på 2620 boliger i hovedstaden (når årets siste måneder har kommet inn i statistikken vil totaltallet trolig havne et sted rundt 3000 boliger), mens tallene for 2013, 2014 og 2015 viste en vekst på henholdsvis 3350, 3035 og 3157 boliger. – Netto tilførsel av primærboliger har vært moderat de siste årene – faktisk historisk lav. I 2018 er veksten tilbake på et normalnivå,…

Godt balansert boligmarked

Relevance: 1%      Posted on: 3. oktober 2019

Boligprisene sank med 1,1 prosent nominelt i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent. Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for et år siden, viser tall fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. – Boligprisutviklingen i september er normal, samtidig som aktivitetsnivået i markedet er unormalt høyt. Markedet er i utgangspunktet svært godt balansert med et høyt boligtilbud, høye lønnsinntekter og stadig lave rentekostnader. Selv om styringsrenten er hevet, er det mest sannsynlig at den skal senkes på sikt og mange husholdninger forventer en lav rentebelastning tross høye lån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.…

Maks 5 ganger inntekten i lån – slik er reglene

Relevance: 1%      Posted on: 9. august 2017

Skal du ha lån, får du ikke lånt mer enn fem ganger inntekten. Dette slås fast i boliglånsforskriften som startet å gjelde fra 2017. Regjeringen og finansminister Siv Jensen (bildet) strammet fra 1. januar 2017 inn boliglånsforskriften. Innstrammingen gjelder i første omgang frem til sommeren 2018. Det var flere punkter i innstrammingen, men den viktigste for de fleste er at man bare kan få lånt fem ganger inntekten. SPØRSMÅL? Innlegget er skrevet av Carsten Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges eiendomsmeglerforbund og redaktør for Bolig360. Han svarer på spørsmål om boligkjøp, boligsalg og eiendomsmegling. Ring 4000 01 02, eller les mer…

BSU – smart sparing til bolig for unge

Relevance: 1%      Posted on: 22. november 2017

Unge som har muligheten, bør definitivt spare til bolig i BSU. God rente og skattefradrag er fordelene. I tillegg til at man sparer til egenkapital. Av: Redaksjonen  BSU - Boligsparing for unge - er en meget god spareform. For unge som tenker på å kjøpe sin første bolig er dette et rent Kinderegg: Man sparer til egenkapital, man får god rente, og du får skattefradrag for sparingen. For unge under 34 som skal spare til bolig bør dette være en "no-brainer". SPØRSMÅL?   Ring 4000 01 02, eller les mer og send inn spørsmål her. Så mye kan du spare i…

Rekordsterke boligtall

Relevance: 1%      Posted on: 3. september 2020

Fersk boligstatistikk viser rekordhøy omsetning og sterk prisvekst. Tall fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene steg med 1,1 prosent i august 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent. Adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven) - Boligprisfasiten for august avdekker skyhøye omsetningsvolumer. Aldri har så mange nordmenn kjøpt så mange boliger til så høye priser. Det kan virke paradoksalt, men kan forklares med at tidenes laveste renter har gjort det mulig for mange husholdninger å betale betydelig mer for en bolig. SSBs ferske kredittindikator viser for første gang siden høsten 2019…

Her er de beste BSU-rentene før jul

Relevance: 1%      Posted on: 19. desember 2017

Her finner du de beste BSU-rentene ved inngangen til julen 2017. Sørg for at BSU-pengene har de beste vilkårene, og bytt bank i dag. Av: Carsten Henrik Pihl BSU - boligsparing for ungdom er et sparemessig kinderegg for unge. Du sparer opp penger til egenkapital, du får skattefradrag, og du får en god sparerente. Men det er forskjeller på bankene når det kommer til rentevilkår. I vår oversikt var det over 1 prosentpoeng forskjell mellom storbankene og de beste tilbudene du får i markedet. Spar 25.000 kroner i året med skattefradrag Når du sparer i BSU, kan du spare inntil…

Boligprisene i juni: Ned 1,0 prosent. 9 prosent flere boliger solgt enn juni i fjor

Relevance: 1%      Posted on: 4. juli 2018

Boligprisene i juni sank i juni med 1 prosent. Samtidig ble det solgt 10.538 boliger i juni, noe som er rekord for de siste fem årene. Boligprisstatistikken for juni ble lagt frem onsdag av Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. Tallene viser at boligprisene sank med 1,0 prosent i juni i år. Et litt lavere marked er vanlig i juni, så sesonkorrigert var prisene uendret for juni 2018. Normal utvikling Carl O. Geving, administerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund er fornøyd med tallene: - Dette er veldig bra, nå har vi fått en normalutvikling i juni måned og alt ligger til rette…

Slik beregnes eiendomsskatten

Relevance: 1%      Posted on: 29. mars 2016

Fra nyttår fikk Oslo kommune eiendomsskatt. Her er fem viktige punkter om eiendomsskatt. Av: forbrukerrådgiver Carsten Henrik Pihl 1. En av de eldste skattene Eiendomsskatten er ved siden av toll en av verdens eldste skatter. Det er ikke så rart - eiendom står stille og er lett å telle. Dermed også lett å beskatte. I Norge har vi hatt eiendomsskatt siden 1200-tallet. Senest midt på 1800-tallet var eiendomsskatten en av de viktigste skatteinntektene for kommunene. Har du spørsmål til forbrukerrådgiveren? Han svarer på spørsmål mandag-torsdag på telefon 4000 01 02. Les mer her. 2. Hvor mange kommuner har eiendomsskatt? I dag…

Snittvederlaget til eiendomsmeglerforetakene økte med 4 prosent i 2017

Relevance: 1%      Posted on: 28. april 2017

Ny statistikk fra Finanstilsynet viser en liten økning i vederlaget fra 2016 til 2017. Men ikke så høy som boligprisstigningen. Finanstilsynet har nylig kommet med sin statistikk for eiendomsmeglingsområdet for 2016. Den viser at mens boligprisene steg med 8 prosent i snitt på landsbasis i fjor, så steg meglervederlaget bare med 4 prosent i snitt på landsbasis. Med andre ord langt under boligprisutviklingen. Prosentvis vederlag faller Snittvederlaget for eiendomsmeglerforetak var i fjor på 54.549 kroner pr oppdrag på landsbasis - opp fra 52.532 kroner i 2015. Og med en høy boligprisvekst i 2016, falt snittvederlaget i prosent av formidlet verdi.…

Hvor mye kan jeg låne? Dette betyr «5 ganger inntekten»

Relevance: 1%      Posted on: 2. november 2017

Boliglånsforskriften slår fast at du ikke kan lån mer enn 5 ganger inntekten, og samtidig må du ha 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig. Men hva betyr dette i tall? Les dette i vår tabell! Av: Carsten Henrik Pihl, forbrukerrådgiver for bolighandelen Hvor mye du kan låne reguleres av boliglånsforskriften som er gitt av regjeringen. Denne ble strammet inn for 2017. Nå kan du låne maks fem ganger inntekten, og samtidig må du ha 15 prosent egenkapital når du låner. I tabellen nederst ser du hvordan dette slår ut for deg. Låne maks fem ganger inntekten Ditt samlede lån…

Snittboligen i Norge kostet 3,4 millioner kroner i 2016

Relevance: 1%      Posted on: 2. februar 2017

Mens prisen på gjennomsnittsboligen var rett over 2 millioner kroner i Finnmark, måtte man ut med seks millioner kroner i Oslo. Nye tall fra SSB viser snittprisene for boliger solgt i Norge i fjor. Nye boligkjøpere i Norge blir nærmest automatisk boligmillionærer – eller gjeldsslaver. Det viser den nye eiendomsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå som ble offentliggjort i slutten av januar. Tallene for 2016 viser blant annet snittprisene for omsatte boliger i Norge i 2016. Gjennomsnittlig boligpris for de som kjøpte i 2016 i Norge var på 3,4 millioner kroner. Mens statistikken viser at det er en stor spennvidde for hva…

Boligprisene for august: Oppgang i boligprisene, men svakere enn vanlig

Relevance: 1%      Posted on: 5. september 2017

Boligprisene steg med 1,2 prosent i august. Men utviklingen landet over var svakere enn vanlig. Boligprisene er nå 3,1 prosent høyere enn for et år siden. Dette viser boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Eiendomsverdi og Finn.no. En prisstigning på 1,2 prosent for måneden er den svakeste august siden 2008. Prisstigningen de siste ti årene har vært på 1,99 prosent viser beregninger NEF har gjort. Les også: Ny statistikk: Snittalder på førstegangskjøpere er 28,0 år Psykologisk påvirkning NEFs administrerende direktør Carl O. Geving mener at mange boligkjøpere nå har latt seg påvirke av synsere i media: -Prisutviklingen i boligmarkedet i august måned er langt…