Search Results for: Pressemeldinger fra NEF

Results 1 - 10 of 40 Page 1 of 4
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Norges Bank overrasket ingen – hever renten til 1 prosent

Relevance: 100%      Posted on: 21. mars 2019

Norges Banks hovedstyre hevet i dag styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,0 prosent. God vekst i norsk økonomi, høyere kapasitetsutnyttingen og at den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet, trekkes fram som argumenter fra Norges Bank for å heve renten. - Dagens rentebeslutning kommer på ingen måte overraskende på boligmarkedet. For folk flest vil økte lønnsinntekter kompensere for økte rentekostnader. Selv om renten stiger noe vil den ligge på et lavt nivå, og husholdningene har jevnt over et høyt forbruk som om nødvendig kan nedjusteres til fordel for betjening av boliglån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O.…

Høy boligproduksjon – lavere salg

Relevance: 86%      Posted on: 14. september 2017

Igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger over fjoråret, mens salget ligger godt under. Ferske tall fra Boligprodusentenes forening viser at igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger åtte prosent over samme tid i fjor. Samtidig har salget av nye boliger en nedgang på 18 prosent i den samme perioden. For augustmåned er nedgangen hele 33 prosent sammenlignet med august 2016. - Den høye igangsettingen er et resultat av godt salg over lang tid, sier Jæger. De 12 siste månedene er det igangsatt 32.658 boliger, og vi ser at boligmarkedet jevnt over er i balanse nå, Per Jæger,…

Er bekymret, men tror ikke på markant omslag

Relevance: 84%      Posted on: 7. juni 2017

Finanstilsynet er fortsatt bekymret for den økte gjeldsveksten og høye boligpriser, men tror ikke på noe markant omslag i boligmarkedet. - At boligmarkedet nå går noe ned er ikke uttrykk for et markant omslag i boligmarkedet, sa finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen da han onsdag presenterte rapporten "Finansielt utsyn 2017" - Veksten i boligprisene har avtatt de siste månedene, men fra et svært høyt nivå. Sterkere vekst i norsk økonomi og fortsatt lavt rentenivå kan bidra til at boligprisveksten fortsetter, men det vil samtidig øke systemrisikoen, sa Baltzersen. Finanstilsynet uttrykte også en tydelig bekymring for konsekvensene av et omslag i økonomien som…

Ny avhendingslov trer i kraft 1. januar 2022

Relevance: 81%      Posted on: 11. juni 2021

Regjeringen la i dag fram den nye forskriften til avhendingsloven. Den reviderte loven har som mål å gjøre bolighandelen tryggere. - Norges Eiendomsmeglerforbund er tilfreds med at regjeringen endelig har vedtatt en forskrift som fastsetter minstekrav til tilstandsrapporter i bolighandelen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Forskriften vil tre i kraft samtidig med endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022. - Med endringene i avhendingsloven kan ikke selger lenger ta «som den er»- forbehold og får derfor en større informasjonsrisiko, mens kjøperen ikke kan påberope seg som mangel noe som fremgår av en tilstandsrapport, sier Carl O.…

Finanstilsynet: Vil fjerne de midlertidige høye fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften

Relevance: 78%      Posted on: 28. august 2020

I et brev til Finansdepartementet gir Finanstilsynet råd om at de midlertidige høye fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften ikke bør videreføres i fjerde kvartal. Basert på råd fra Finanstilsynet besluttet Finansdepartementet i mars en midlertidig økning i fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften til 20 prosent i andre kvartal, som ett av flere tiltak for å begrense de negative virkningene på norsk økonomi av koronapandemien. Departementet besluttet i juni å videreføre de midlertidige økte fleksibilitetskvotene ut tredje kvartal 2020. Finanstilsynet vurderer situasjonen slik at det ikke behov for å videreføre de midlertidig høye fleksibilitetskvotene etter tredje kvartal. Med høy aktivitet i boligmarkedet og betydelige låneopptak,…

Nedgangen i nyboligsalget fortsetter

Relevance: 75%      Posted on: 14. november 2017

Trenden med lavere salg av nye boliger fortsatte også i oktober. Nye tall fra Boligprodusentenes forening viser at nedgangen i salget av nye boliger så langt i år har gått ned med 21 prosent i forhold til i fjor. Salget av leiligheter og eneboliger ligger henholdsvis  35 prosent og 12 prosent under fjoråret. De siste 12 månedene er det solgt 30 563 boliger. - Et lyspunkt er at det er solgt 13 prosent flere småhus i år enn i fjor på samme tid ,sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding. Færre igangsettinger Nedgangen i salget har også…

Økning i boligbyggingen

Relevance: 74%      Posted on: 25. januar 2017

Det ble i 2016 igangsatt bygging av flere boliger enn på mange år. Totalt ble det igangsatt bygging av 31 278 nye  boliger i 2016, noe som er økning med 4 prosent sammenlignet med 2015, viser tall fra Boligprodusentenes forening. Det er igangsetting av småhus som øker mest med 9 prosent, mens leiligheter øker med 5 prosent. Eneboliger har en liten nedgang på 2 prosent. 54 prosent av det som ble igangsatt i 2016 var leiligheter Det bygges mest boliger i Akershus (14,0 prosent) etterfulgt av Oslo (13,5 prosent) og Sør-Trøndelag (12,3 prosent). Godt salg Det var også et godt…

Finanstilsynet: Økt gjeldsbelastning bekymrer

Relevance: 71%      Posted on: 5. desember 2018

I Finanstilsynets rapport Finansielt utsyn kommer det fram at høye eiendomspriser og høy gjeldsbelastning utgjør en sårbarhet for norsk økonomi. I rapporten heter det at norske husholdningers gjeld vokser fortsatt raskere enn inntektene og utgjør nå om lag 230 prosent av husholdningenes disponible inntekt. Denne gjeldsbelastningen er høy både historisk og sammenlignet med andre land, og det er fare for at gjeldsbelastningen øker ytterligere de nærmeste årene. Økt gjeldsbelastning i husholdningssektoren bidrar til at finansielle ubalanser bygger seg opp i norsk økonomi. - Det gir grunn til bekymring at gjeldsbelastningen i husholdningene fortsatt stiger. For at norsk økonomi skal være…

– Bra for boligmarkedet med stabil rente

Relevance: 70%      Posted on: 15. desember 2016

Norges Banks offentliggjorde i dag at de holder styringsrenten uendret på 0,50 prosent. - Sentralbankens beslutning om å fryse renten er bra for boligmarkedet, fordi de regionale forskjellene er så ekstreme. Når boligmarkedet kan stige 22 prosent i Oslo på samme tid som det faller 3 prosent i Stavanger, skyldes det at markedet drives av fundamentale forhold som boligtilbud, inntektsnivå og markedsrente. - En uendret markedsrente over lengre tid vil være er viktig faktor for å stabilisere de ulike markedene gjennom 2017. En stadig økende boligproduksjon i pressområder, og regionale kredittkrav i utlånsforskriften vil understøtte en slik utvikling, sier administrerende…

Uendret styringsrente – varsler heving i juni

Relevance: 67%      Posted on: 9. mai 2019

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,0 prosent, men varsler samtidig at den trolig blir satt opp på neste rentemøte i juni. – Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding. Utsiktene og risikobildet tilsier fortsatt en gradvis oppgang i styringsrenten. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Her hjemme ser kapasitetsutnyttingen ut til å øke om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet. Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret…