Search Results for: NEF adresse

Results 31 - 38 of 38 Page 4 of 4
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Fremtidsfullmakt

Relevance: 26%      Posted on: 19. juli 2021

Hvis du ikke lenger kan ivareta egne interesser, kan statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) oppnevne en verge for deg. Men vergemålsloven inneholder også alternative ordninger som ivaretar dine økonomiske og/eller personlige interesser. Temaet nedenfor er alternativet fremtidsfullmakt. Av: Line Karlsen Ask, advokat MNA - HELP advokatene - Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmeglerne nr. 3 2021 Hva er en fremtidsfullmakt? En fremtidsfullmakt er et dokument der du forteller hva du ønsker skal skje med deg og din økonomi hvis du får en endret hverdag, for eksempel etter ulykke, slag eller demenssykdom. Formålet med reglene er å verne interessene våre når vi ikke…

Kjøp av fast eiendom i Spania sett med en advokats øyne

Relevance: 25%      Posted on: 9. juli 2015

Spania er et vidstrakt land med en stor befolkning. Romerretten har hatt avgjørende innflytelse på spansk juss, hvilket betyr byråkrati, samt mye dokumentasjon for å sikre transaksjonene, spesielt når det gjelder fast eiendom. Vi kan trygt si at prosedyren for kjøp av fast eiendom er veldig annerledes enn i Norge. Av: Carmen Sanz, advokat Det byråkratiske og noen ganger trege spanske systemet har imidlertid noen «perler» som virkelig sikrer transaksjonene juridisk. Jeg tenker på Notarens rolle (jurist med meget høy kompetanse, som fungerer som en “revisor” når skjøtet skal undertegnes), og Eiendomsregisteret hvor eiendommene registreres, og som gir oss de…

Drømmeboliger og potensielle mareritt – boliger med single purpose selskaper som selger

Relevance: 23%      Posted on: 27. november 2017

Når boliger selges av selskaper som brukes kun til utvikling av én eiendom - såkalte "single purpose-selskaper" vil det ha konsekvenser for kjøperne. Og hva må eiendomsmeglerne tenke på? Av: advokat Christina Moestue & advokat Benedicte Krogh Grimstad, Dalan advokatfirma DA I de senere årene er det kommet mange nye eiendomsutviklere på banen med varierende økonomisk soliditet, bakgrunn og kunnskap om det å bygge eiendom. I tillegg er det ganske vanlig at selger er et single purpose selskap, dvs. et selskap kun til bruk for utviklingen og salget av den aktuelle eiendommen, typisk med eiendommens adresse som navn på selskapet.…

Finanstilsynet

Relevance: 23%      Posted on: 18. mai 2018

Finanstilsynet, tidligere Kredittilsynet (frem til 1. januar 2010), ble opprettet 24. mars 1986 i medhold av lov 7. desember 1956 nr. 1, med endring 7. juni 1985. Finanstilsynet er et selvstendig forvaltningsorgan med eget styre, og bygger på lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Finansdepartementet. Finanstilsynet fører tilsyn med banker, finansieringsforetak, e-pengeforetak, betalingsforetak, finansstiftelser, forsikringsselskap, pensjonskasser, verdipapirforetak, verdipapirfondsforvaltning og markedsatferd i verdipapirmarkedet, børser og andre regulerte markeder, oppgjørssentraler og verdipapirregister, eiendomsmeglingsforetak, inkassoforetak, regnskapsførere og revisorer. I tillegg har Finanstilsynet kontroll med den finansielle rapporteringen til børsnotert foretak og med markedsatferd i verdipapirmarkedet. Finanstilsynets adresse: Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo…

Om hamstring og datakirkegårder i personopplysningslovens tid

Relevance: 21%      Posted on: 9. juli 2020

Eiendomsmeglere og foretak har stor tilgang på personopplysninger og bransjen har i stor grad lagt seg til arbeidsmetoder som innebærer at man gjør bruk av og lagrer personopplysninger, blant annet til markedsføringsformål, i stort monn. Av: Terje Bergem, høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI og advokat - Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2020) For å opprettholde tilliten til eiendomsmeglingsbransjen er det viktig at både foretak og den enkelte ansatte respekterer personvernlovgivningen, herunder «grunnleggende personvernprinsipper». Europeiske datatilsyn har siden ikrafttredelsen av GDPR både vist evne og vilje til å påtale brudd på grunnleggende personvernprinsipper, noe som både kan ha en…

Mortifikasjon ved Brønnøy tingrett – Informasjon/veileder

Relevance: 17%      Posted on: 18. mai 2018

Versjon 3.2 – Januar 2016. 1. MORTIFIKASJON AV GJELDSBREV, PANTEDOKUMENTER M.V.   (Lov av 18.des. 1959 nr. 2 mortifikasjonsloven (ml.) Dersom det er grunn til å tro at et dokument som omfattes av reglene i kap. 2 i lov nr. 1 av 17. februar 1939, gjeldsbrevloven (gbl.), samt evt. også av § 32, 2. ledd i lov nr. 2 av 7. juni 1935, tinglysingsloven (tgl.), er bortkommet eller ødelagt, kan det på nærmere bestemte vilkår begjæres avsagt mortifikasjonsdom. 1.1 VERNETING Hovedregelen i henhold til lovendring som trådte i kraft 1. juli 2008. er iflg. ml. § 4: «Krav om mortifikasjon…

Salg av kontraktsposisjoner

Relevance: 14%      Posted on: 9. juli 2015

Nye regler om meglers plikter ved salg av kontraktsposisjoner til fast eiendom. Av: Advokat Silje Nesteng Andresen og advokat Fredrik Poulsen, HELP Forsikning Salg, eller transport, av kontraktsposisjoner i boligprosjekter forekommer som kjent forholdsvis hyppig. Foranledningen til at første kjøper – heretter Kjøper1 – ønsker å selge sin kontraktsposisjon er gjerne at hans behov har endret seg over tid, eller at prisene har steget og at Kjøper1 ønsker å realisere gevinst. Kjøper2 overtar ved salget Kjøper1s (videreselgerens) rettigheter og plikter – kontraktsposisjonen - i forhold til Selger (utbygger/ entreprenør). Vederlaget Kjøper2 skal betale for kontrakten består normalt av forskuddet som…

Enkelte sentrale skatteregler vedrørende fast eiendom

Relevance: 13%      Posted on: 18. mai 2018

Formuesbeskatning av bolig og fritidseiendommer Generelt Formuesskatt er skatt av netto formue (eiendeler minus gjeld) per årsskiftet, som overstiger et fribeløp. Fribeløpet er i 2017 og 2018 på 1,48 millioner kroner for enslige og 2,96 millioner kroner for ektepar. Formuesskatten er på 0,85 prosent i både 2017 og 2018. Etter hovedregelen i skatteloven er det omsetningsverdien som skal legges til grunn ved verdsettelsen av eiendeler, men for fast eiendom kan verdien «settes lavere enn omsetningsverdien». Skatteloven § 4-10, Finansdepartementets skattelovforskrift og Skattedirektoratets forskrift om taksering av formues- og inntekts og fradragsposter til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2017 § 1-1-1…