Search Results for: Boligprisvekst

Results 11 - 20 of 37 Page 2 of 4
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Kommentar til Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2016»

Relevance: 3%      Posted on: 8. juni 2016

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 8. juni 2016 Finanstilsynet peker i rapporten «Finansielt utsyn 2016» på at den høye veksten i boligprisene øker risikoen for senere brå og kraftig boligprisnedgang og økonomisk tilbakeslag. Kreditt- og boligprisveksten har bidratt til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe, samtidig som det er store regionale forskjeller. Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) vil knytte noen kommentarer til dette. - Norges Eiendomsmeglerforbund har lenge pekt på utfordringene med store regionale forskjeller i boligmarkedet. Markedet er relativt balansert i store deler av landet, men prisveksten er uforholdsmessig sterk i Oslo-regionen. Med svak tilbudsside, sterk kjøpekraft, historisk lave renter og…

Finanstilsynet er bekymret for gjeldsbelastningen

Relevance: 3%      Posted on: 6. juni 2018

Finanstilsynet skriver i sin rapport "Finansielt utsyn" at det er risiko for at det har bygget seg opp finansielle ubalanser. De er blant annet bekymret for at høy gjeldsbelastning i husholdningene gjør det økonomiske systemet sårbart for sterkere renteoppgang enn forventet. – Temperaturen i boligmarkedet avtok i 2017. Boligprisfallet var sterkest i Oslo, der prisoppgangen hadde vært størst. I år har imidlertid prisveksten igjen tatt seg opp. Det er usikkerhet om den videre utviklingen i boligmarkedet. Fortsatt sterk prisvekst vil bidra til økt gjeldsvekst i husholdningene og øke fallhøyden i norsk økonomi og risikoen for finansiell ustabilitet, sier finanstilsynsdirektør Morten…

Viktig at bankene har god utlånskapasitet og nødvendig fleksibilitet

Relevance: 3%      Posted on: 9. juni 2020

Norges Eiendomsmeglerforbund støtter Finanstilsynet syn på at det er viktig at bankene har god utlånskapasitet og nødvendig fleksibilitet i utfordrende tider. I Finansielt utsyn som Finanstilynet publiserte i dag, understreker de at det fortsatt er stor usikkerheten knyttet til koronakrisens videre utvikling og virkning for norsk økonomi. Finanstilynet mener også at det er viktig med solide banker for at de skal være i stand til å yte nye lån til kredittverdige kunder. I forhold til boligmarkedet skriver Finanstilsynet i pressemeldingen; "Høy gjeldsvekst gjennom mange år har gjort at husholdningenes gjeldsbelastning ved inngangen til krisen var svært høy og sårbarheten for…

Flere førstegangskjøpere – nedgang i sekundærboliger.

Relevance: 3%      Posted on: 27. januar 2020

Ny statistikk viser en økning i antall førstegangskjøpere i boligmarkedet i Norge. Samtidig ser vi en nedgang i andelen sekundærboliger. Rapporten er en oppdatering av den løpende statistikken Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita leverer om førstegangskjøpere og sekundærboliger. Det er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse AS. Denne rapporten dokumenterer kvartalsvis utvikling i antall førstegangskjøpere fra 2010 til og med 4. kvartal 2019. Les rapporten om utviklingen av førstegangskjøpere og sekundærboliger her:Last ned Utsiktene til fortsatt relativt lav boligprisstigning legger bedre til rette for førstegangskjøperne, mens det virker mindre lukrativt å investere i sekundærbolig. Mens antall førstegangskjøpere økte klart i Oslo i fjor,…

– Stabil styringsrente er helt avgjørende for boligmarkedet

Relevance: 3%      Posted on: 22. juni 2017

Det er gode nyheter for boligmarkedet at Norges Bank i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. - Norges Eiendomsmeglerforbund mener at en stabil styringsrente er helt avgjørende for stabiliteten i boligmarkedet. Norges Bank viser til at det er større usikkerhet i boligmarkedet, og at dersom boligprisveksten blir lavere enn anslått kan dette dempe veksten i norsk økonomi, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (bildet Foto: CF Wesenberg/Kolonohaven). - Norges Eiendomsmeglerforbund vil minne om at den sterke veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld er trigget av den lave renten. I nåværende situasjon med større usikkerhet…

«Boligmarkedet 2018» – last ned innleggene

Relevance: 2%      Posted on: 13. mars 2018

Er boligmarkedet i Norge friskmeldt? Dette var et av spørsmålene foredragsholderne på "Boligmarkedet 2018" i Oslo Konserthus skulle svare på tirsdag 13. mars. Her kan du laste ned innleggene til de forskjellige foredragsholderne. (trykk på tittelen på foredraget) Fersk konjunkturrapport med prognoser for boligbygging og boligprisvekst nasjonalt og regionalt frem til 2020 v/ Andreas Benedictow, økonom i Samfunnsøkonomisk analyse Hvordan ta økte markedsandeler i nyboligmarkedet med kvalitet og bærekraft? v/ Kjell Kvarekvål, direktør markedskommunikasjon JM Norge AS Boligmarkedet og finansiell stabilitet v/ Morten Baltzersen, Finanstilsynsdirektør i Finanstilsynet   Makroforholdene som påvirker boligmarkedet mest v/ Jeanette Strøm Fjære, makroøkonom i DNB…

Kommentar til Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn 2015»

Relevance: 2%      Posted on: 22. april 2015

Finanstilsynet peker i rapporten «Finansielt utsyn 2015» på at risikoen for et kraftig tilbakeslag og finansiell ustabilitet vil øke hvis den sterke veksten i gjeld og boligpriser vedvarer. Dette som en følge av langvarige lave renter og lett tilgang på kreditt.  Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) vil knytte noen kommentarer til dette. - NEF erkjenner at en vedvarende boligprisvekst fra dagens høye nivå, ikke vil være bærekraftig på sikt. Det vil forsterke misforholdet mellom husholdningenes gjeld og inntekt, og bygge fallhøyde som øker risikoen for en hard landing i boligmarkedet som kan få store samfunnsøkonomiske ringvirkninger. - NEF mener at det må…

Kommentar: Månedens boligprisstatistikk

Relevance: 2%      Posted on: 22. september 2017

Styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Kurt F. Buck, kommenterer den korte tidshorisonten mange har på utviklingen i boligmarkedet. (Kommentaren ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 4 2017) Hver gang det kommer en ny rapport, så hiver sjefsøkonomene og andre seg over den i jakten på en vinkling som gir dem noen minutter i rampelyset. Det snakkes gladelig om trender og skift i markedet, basert på endringer den siste måneden. Det synes jeg er helt håpløst. Å ta en måned for så å trekke bastante slutninger, grenser til det useriøse. Hvis man ikke ser det i en større sammenheng over en lengre…

Utflating i boligprisene

Relevance: 2%      Posted on: 5. mai 2021

Boligprisutviklingen i Norge viser at prisene nå har begynt å flate ut. I gjennomsnitt steg prisene med 0,2 prosent i april, mens de sak med 0,1 prosent når de ble korrigert for sesongvariasjoner. - Boligmarkedet er fortsatt preget av høy omsetning over store deler av landet. Samtidig ser vi tendenser til at flere trekker ut av Oslo til fordel for mindre byer i nærhet til Oslo. Dette må særlig ses i sammenheng med prisnivå, men også endrede boligpreferanser under pandemien. Etter prisfall to måneder på rad konstaterer vi at Oslo har nådd pristoppen for nå, og vi tror at den…

Flere førstegangskjøpere i Q2 2020

Relevance: 2%      Posted on: 9. juli 2020

Antall førstegangskjøpere har fortsatt å øke, mens sekundærboligandelen har falt siden slutten av 2019 - snur det nå? Les: Rapporten førstegangskjøpere og sekundærboliger Q2 2020Last ned Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Merk! Det er en forsinkelse tallene i forbindelse med når boliger blir registrert overtatt . Den fulle effekten av koronapandemien vil derfor ikke ligge inne i tallene for Q2. Etter at boligprisene falt gjennom 2017, kom det en korreksjon oppover i første halvår 2018. Siden har prisveksten vært moderat. For landet sett under ett økte boligprisene med 2,5 prosent i 2019, sammenliknet med året før.…