Search Results for: Bli medlem i NEF

Results 31 - 40 of 65 Page 4 of 7
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

NEFs kurs og konferanser

Relevance: 2%      Posted on: 11. mai 2018

NEF arrangerer en rekke kurs og konferanser med høy faglig kvalitet Juridisk avdeling i NEF består av tre advokater, og vårt mål er at du skal få den beste etterutdanningen. Vi jobber kontinuerlig med evaluering og utvikling, for å levere aktuell og nyttig etterutdanning til medlemmene. Vi arrangerer vår- og høstkonferanse, kurs over flere dager, heldagskurs og mindre kurs. Vi har også utviklet et kurs over 10 dager der over 100 eiendomsmeglerfullmektiger allerede har fått sin praksis i oppgjør. NEF tilbyr mange ulike spesialkurs som prosjektmegling, oppgjør, tvangssalg, næringsmegling, landbruksmegling og oppdatering på nye regler og lover. Sammen med Forum…

Etisk nemnd

Relevance: 2%      Posted on: 18. mai 2018

Etisk Nemnd består av tre medlemmer i NEF som velges av NEFs landsmøte for to år av gangen. Landsmøtet utpeker leder av Nemnda. Nemnda kan behandle skriftlig klage mottatt fra Styret, lokalforening eller medlemmer forøvrig. Innklagede skal ha rimelig frist til å uttale seg. I tillegg kan Nemnda, uten klage, ta opp til vurdering konkrete saker vedrørende medlemmer som Nemnda er blitt gjort kjent med og som Nemnda etter en nærmere vurdering anser for å kunne skade bransjens omdømme. I tilfeller der Finanstilsynet tilbakekaller et medlems eiendomsmeglerbrev, en advokat som er medlem i NEF mister retten til å drive eiendomsmegling…

TRYG fortsetter som forsikringsleverandør

Relevance: 2%      Posted on: 17. juni 2016

TRYG fortsetter som forsikringsleverandør for ForsikringsFondet (NEFS) - Sikkerhetsstillelse, ansvar- og kriminalitetsforsikring. Gjennom ditt medlemskap i ForsikringsFondet skal du være trygg på å ha fordelaktige vilkår og pris på din forsikringsordning. For å sikre dette, sjekker derfor ForsikringsFondet forsikringsmarkedet regelmessig. Forsikringsordningen har vært ute på anbud denne våren og seks forsikringsleverandører ble invitert til å komme med tilbud. Etter møter og forhandlinger med de ulike tilbudsgiverne, var det Tryg som igjen kom med det beste tilbudet. Det er derfor gledelig for styret å kunne informere om at avtalen med Tryg er fornyet i 3 år med virkning fra 1.7.2016. Bedre…

Innlegg: What’s in it for me?

Relevance: 2%      Posted on: 20. desember 2018

What's in it for me? Hvorfor er man medlem av NEF? Hva betyr det for den enkelte? Mange har forstått viktighet av en sterk meglerorganisasjon, men det er nok av dem som har helt feil perspektiv. Av: Carl O. Geving (Åpningstalen holdt under NEFs høstkonferanse 2018) NEF er ikke et one-man-show. Å sikre bransjens framtid er ikke et one-man-show. Å være NEF-medlem handler ikke først og fremst om den enkeltes individuelle interesser. NEF er et fellesskap som springer ut av at frivillige eiendomsmeglere – tillitsvalgte som uten særinteresser – ofrer av sin tid og engasjerer seg for deres felles framtid.…

Lover for Norges Eiendomsmeglerforbund

Relevance: 2%      Posted on: 21. mars 2016

 (sist endret i landsmøte 24. mai 2018) 1. Navn Forbundets navn er Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Forbundets sete skal være i Oslo. 2. Formål Forbundets formål er å organisere: Personer med eiendomsmeglerbrev og/eller bestått godkjent eiendomsmeglereksamen Personer som etter forskrift om overgangsregler § 5 er gitt tillatelse til å være ansvarlig megler Jurister med tillatelse til å være fagansvarlig og ansvarlig megler etter lov om eiendomsmegling § 4-3, jurister som arbeider som eiendomsmeglerfullmektig samt jurister som arbeider i et eiendomsmeglerforetak/eiendomsmeglerkjede, uten å arbeide direkte med megling Advokater som har rett til å drive med eiendomsmegling samt advokater som arbeider i et…

Hva koster det å være MNEF?

Relevance: 2%      Posted on: 22. desember 2020

NEF har en av de laveste medlemskontingentene blant norske profesjonsforbund. Tidligere var kontingenten delt i fire elementer, og ble fakturert i to omganger. Fra 2021 er kontingenten samlet i ett felles beløp og en faktura. Medlemmer som ønsker det kan dele opp fakturaen i månedsbeløp. Landsmøtet 2020 vedtok en viktig forenkling i forbundet. NEF Servicekontor blir fra nyttår innlemmet i NEF, og er ikke lenger en egen enhet. Dette får også konsekvenser for medlemskontingenten du skal betale. For medlemmene er dette en forenkling som innebærer at man heretter får kun en faktura med en samlet sum for hele medlemskapet, inkludert…

Vedtekter for Norges Eiendomsmeglerforbund Servicekontor

Relevance: 2%      Posted on: 21. mars 2016

(sist endret i landsmøte 24. mai 2018)  1. Formål Servicekontorets formål er å gi medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund informasjon av interesse for å fremme medlemmenes faglige kvalifikasjoner, foreta undersøkelser og utredning av spørsmål av felles interesse for medlemmene, samt løse andre oppgaver av faglig og forretningsmessig art, herunder felles reklametiltak. 2. Medlemmer Medlemmene i Norges Eiendomsmeglerforbund er medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbunds Servicekontor. Medlemmer av Forbundet under kategori III (jfr NEF's lover § 3) står fritt med hensyn til medlemskap i Servicekontoret. Ønsker de å stå tilsluttet Servicekontoret har de samme rettigheter og forpliktelser som medlemmer av kategori II b (jfr…

Om Norges Eiendomsmeglerforbund

Relevance: 2%      Posted on: 11. mai 2018

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) ble stiftet 12. desember 1932 og har ti lokalforeninger. Alle medlemmer i NEF er automatisk også medlem i en lokalforening. NEF er profesjonsforbundet for eiendomsmeglere og meglere med tillatelse til å være ansvarlig megler/fagansvarlig i Norge. NEF har i dag ca. 2800 medlemmer. I tillegg er ca. 300 eiendomsmeglerstudenter tilknyttet NEF. NEF består av Norges Eiendomsmeglerforbund og Norges Eiendomsmeglerforbunds Servicekontor. Forbundet og Servicekontoret er ledet av et styre og daglig leder. Øverste myndighet er landsmøtet. NEFs sekretariat har i dag elleve ansatte, hvorav fem er jurister og en er eiendomsmegler. I tillegg kommer Reklamasjonsnemnda med en eiendomsmegler/jurist…

Hvem bør sitte i styret?

Relevance: 2%      Posted on: 10. november 2018

Alle aksjeselskaper må ha et styre. Det er generalforsamlingen som velger medlemmer til styret. Styret velger selv styreleder dersom denne ikke er valgt av generalforsamlingen. Styret må bestå av ett eller flere medlemmer. Har selskapet bedriftsforsamling, skal styret ha minst fem medlemmer. Artikkelen er skrevet av advokat/partner Frode Heggdal Larsen, Bing Hodneland advokatselskap DA. Det er nokså vanlig å ha flere styremedlemmer enn minimumskravene. Det kan eksempelvis være praktisk å velge varamedlemmer. Dette sikrer at styret er beslutningsdyktig ved sykdomsforfall og inhabilitet. Det er derfor temmelig mange styreplasser som skal fylles opp rundt omkring i norske bedrifter. Styremedlemmer må være…

Ny og bedre medlemsside til MNEF

Relevance: 2%      Posted on: 2. desember 2020

NEF jobber kontinuerlig for å forbedre tilbudet til MNEF og i den anledning har vi byttet medlemssystem. Hva innebærer dette for deg? For deg som medlem vil du se at den nye medlemssiden «Min NEF» blir mer oversiktlig og enklere i bruk. Her vil du blant annet finne: Standarddokumenter og malerHer finner du samlet alle viktige dokumenter og avtalemalerJuridisk bistandDirekte innmelding av saker til NEF-juridisk Har du juridiske spørsmål finner du kontaktinfo til våre advokaterKursKursoversikt og kurspåmeldingLettere å få en oppdatert oversikt over dine kurstimer (trykk på fanen kurs)Automatisk registrering av NEF-kursAdministrasjon av eksterne kursHar du tatt kurs utenfor NEF…