Search Results for: Beste eiendomsmegler i Oslo

Results 641 - 647 of 647 Page 65 of 65
Results per-page: 10 | 20 | 50 | 100

Tvangssalg av av ideell halvdel – tvunget deling av bolig med en fremmed?

Relevance: 0%      Posted on: 9. januar 2018

Under tittelen "Jeg ønsker ikke å bo sammen med en fremmed" i E24 i mars i 2017 er  salg av en ideell halvpart av en leilighet på Lillehammer beskrevet. Det  ble meldt at det var to interessenter som hadde vært på visning, og at det var opplyst at eventuell kjøper måtte finne ut av fordeling av soverom med eksiterende hjemmelshaver. Ikke overraskende var det lite interesse hos de to som hadde vært på visning. Av: Advokat/partner Torolv Sundfør, advokatfirmaet SGB Storløkken Gruppen interessenter til denne type salg vil normalt bestå av investorer som selv ikke har noen intensjon om å…

Tilvalg ved prosjektsalg

Relevance: 0%      Posted on: 4. februar 2018

Ved formidling av boliger fra profesjonell utbygger til forbrukerkjøper har prosjektmegleren en "mellommannsrolle", og skal derfor dra omsorg for begge parters interesser. Ofte vil imidlertid utbyggers og forbrukerkjøpers interesser være kolliderende og avveiningen mellom disse kan være utfordrende. Tilvalg ved prosjektvalg er et typisk tilfelle hvor interessemotsetningene mellom kjøper og utbygger fort kommer på spissen. Av: advokat Dag Henden Torsteinsen, Grette I denne artikkelen fokuserer vi derfor på praktiske problemstillinger rundt tilvalg ved prosjektsalg, og hva man bør være særskilt oppmerksom på. 1 Er kjøpers rett til å bestille endrings – og tilleggsarbeider absolutt? Kjøpers rett til å kreve endringer…

Konverteringsprosjekter – utvikling fra gammelt til nytt næringsbygg

Relevance: 0%      Posted on: 10. mai 2016

Det siste halvåret har det vært fokus på en rekke problemstillinger tilknyttet konvertering av bygg, særlig i forbindelse med nye asylmottak og konvertering fra næringsbygg til bolig. I denne artikkelen tar vi for oss noen sentrale temaer eiendomsmeglere bør være oppmerksom på ved prosjektmegling av næringsbygg. Av: Christoffer Nicolaisen, senioradvokat i Deloitte Advokatfirma AS (Oslo) Viktige utfordringer ved konverteringsprosjekter Konvertering av næringslokaler innebærer at bygget skal utvikles – typisk rehabiliteres – samtidig som at tomten helt eller delvis skal omreguleres fra ett (eller flere) til et annet næringsformål. Tematikken er også relevant for kombinasjonsprosjekter, hvor prosjektet omfatter ulike bruksformål og…

Unngå feilskjær om trær

Relevance: 0%      Posted on: 6. juli 2021

Av: Thomas Nygaard, advokat MNA - HELP - artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2021 «Kan vi kreve at den forvokste thujahekken kuttes ned?» «Hva med vårt eget høye grantre som står og drysser? Det må vi vel kunne felle?»Trær er et betent tema som vekker engasjement – og det er neppe uvanlig at det også er noe folk er opptatt av også på visning. For hva er egentlig lov? Og hva bør man i hvert fall ikke finne på å gjøre?Spørsmål om trær er et sikkert vårtegn. Det er ikke nødvendigvis så enkelt å gi klare råd.…

Konverteringsprosjekter for næringsbygg: slakk line, stor fallhøyde

Relevance: 0%      Posted on: 10. juli 2016

I nummer 4/2016 av Eiendomsmegleren skrev vi om enkelte sentrale utfordringer som kan oppstå i forbindelse med konverteringsprosjekter for næringsbygg, dvs. hvor bygget skal utvikles (og normalt rehabiliteres) samtidig som det igangsettes en hel eller delvis omregulering av eiendommen. Her ser vi nærmere på risikoen megler kan løpe, og hva som kan gjøres for å avhjelpe meglers situasjon, dersom prosjektet skulle gå galt underveis. Av: Christoffer Nicolaisen, senioradvokat i Deloitte Advokatfirma AS (Oslo) EN STRENGERE PROFESJONSNORM? De siste års utvikling viser at eiendomsprosjekter innenfor næringssegmentet stadig blir mer komplekse. Vi ser at rammevilkårene for prosjektfinansiering, strenge tekniske krav ved rehabilitering…

Enkelte sentrale skatteregler vedrørende fast eiendom

Relevance: 0%      Posted on: 18. mai 2018

Formuesbeskatning av bolig og fritidseiendommer Generelt Formuesskatt er skatt av netto formue (eiendeler minus gjeld) per årsskiftet, som overstiger et fribeløp. Fribeløpet er i 2017 og 2018 på 1,48 millioner kroner for enslige og 2,96 millioner kroner for ektepar. Formuesskatten er på 0,85 prosent i både 2017 og 2018. Etter hovedregelen i skatteloven er det omsetningsverdien som skal legges til grunn ved verdsettelsen av eiendeler, men for fast eiendom kan verdien «settes lavere enn omsetningsverdien». Skatteloven § 4-10, Finansdepartementets skattelovforskrift og Skattedirektoratets forskrift om taksering av formues- og inntekts og fradragsposter til bruk ved fastsettingen for inntektsåret 2017 § 1-1-1…

Revisjon av eierseksjonloven

Relevance: 0%      Posted on: 9. juli 2015

Wyllerutvalget avga i august i fjor sin utredning (NOU 2014:6) med forslag om en rekke endringer i eierseksjonsloven. Utvalgets forslag har nå vært på høring. Høringsfristen var 15. desember, men enkelte fikk utsatt frist og Kommunal -og regionaldepartementet fikk de siste høringsuttalelsene først i januar i år. Av: advokat Arnt Olaf Stillerud og advokat Eystein Setsaas, Tenden advokatfirma Arbeidet med en lovproposisjon er så vidt startet fra departementets side, og det er derfor foreløpig ingen signaler om hvordan departementet ser på de enkelte forslagene og høringsinstansenes innspill. Basert på utvalgets innstilling og høringsuttalelsene er det nok klart at det kommer…