Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund

Publisert: 22.11.10
Sist endret på landsmøtet i NEF 11. mai 2012

§ 1 Generelt
Medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund skal i sin virksomhet opptre korrekt, hederlig og i samsvar med god meglerskikk. God meglerskikk er å utføre megleroppdrag i overensstemmelse med den oppfatning av etiske og faglige prinsipper som til enhver tid er alminnelig anerkjente og praktisert av dyktige og ansvarsbevisste utøvere av yrket.

Medlemmene plikter å overholde de til enhver tid gjeldende lover og regler for eiendomsmegleryrket.

§ 2 Mottagelse av megleroppdrag
Oppdrag som blir tilbudt på betingelser som er i strid med lovgivningen, offentlige forskrifter, de etiske regler og god meglerskikk, eller på betingelser som er åpenbart urimelige, skal medlemmet ikke påta seg.

Et medlem skal, når forholdene tilsier det, forvisse seg om at ikke en eiendomsmegler allerede har oppdraget. Dersom det viser seg at en annen eiendomsmegler har oppdraget, plikter medlemmet skriftlig å informere oppdragsgiveren om eiendomsmeglerlovens bestemmelser på dette området.

Når et medlem mottar et oppdrag plikter vedkommende å foreta de nødvendige undersøkelser om oppdragets gjenstand. Dersom ikke særskilte omstendigheter foreligger skal eiendommen besiktiges. Har ikke eiendomsmegleren selv eller en annen ansatt i foretaket besiktiget eiendommen, skal dette gå klart frem av salgsoppgaven.

§ 3 Utførelse av megleroppdraget
Medlemmene kan ikke nekte en klient profesjonell hjelp på grunn av rase, religion, kjønn, nasjonalitet eller andre utenforliggende hensyn.

Medlemmer skal rådgi selgere til å akseptere bud uavhengig av rase, religion, kjønn, seksuell legning, nasjonalitet eller andre utenforliggende hensyn. Fastholder selger beslutninger som åpenbart er motivert av slike utenforliggende hensyn skal megler si opp oppdraget.

Ved salgs- eller utleieoppdrag skal medlemmene arbeide for at oppdragsgiveren får en best mulig markedspris og i den anledning gi oppdragsgiveren en selvstendig prisvurdering av oppdragets gjenstand.

§ 4 Egenhandel
Eiendomsmeglingsloven kapittel 5 setter generelt forbud mot virksomhet som kan svekke foretakets, eiers og ansattes uavhengighet og gir spesifikke forbud på særlige områder.

Det vil utover de klare forbud være situasjoner der hensynet er tilsvarende, men som ikke rammes direkte av lovens forbud. Medlemmer av Norges Eiendomsmeglerforbund bør alltid foreta en vurdering i disse situasjonene.

Et medlem av NEF må ikke forestå privat salg av egen eiendom, uten å sikre at dette ikke er egnet til å svekke tillit til bransjens omdømme.

§ 5 Rådgivning
Medlemmene skal ikke gi råd og anbefalinger om forhold eller på områder som de ikke behersker. Hvis vedkommende ikke er sakkyndig innenfor et fagområde, bør han ikke uttale seg, men henvise til spesialister.

Ved tvist mellom partene skal et medlem, uten å ta parti, veilede i fremgangsmåten for tvisteløsning.

§ 6 Markedsføring
Henvendelser til publikum må skje slik at kunden ikke føler seg utsatt for press.

Når oppdrag innhentes må selger ikke bli forespeilet en annen markedspris for eiendommen som skal selges enn det megler forventer at den vil bli solgt for i det åpne markedet.

I markedsføringen må medlemmene sørge for at partene på en klar og utvetydig måte blir oppmerksomme på meglerens rolle som mellommann.

Dersom et medlem annonserer med at foretaket kan yte kundene særfordeler, må dette kunne dokumenteres.

Hvis tidligere identifiserbare salg benyttes i markedsføringen, skal det på forhånd innhentes samtykke fra partene i salget.